Nezaradené

9. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: staraj sa oňho; ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne!

Lukáš 10: 33 – 37

Tí, od ktorých by sme najviac čakali, najviac zlyhali. A ten, od ktorého by sme najmenej čakali, sa najviac dokázal. Lebo to, čo tu Samaritán urobil pre Žida, by žiaden Žid neurobil pre Samaritána. Samaritán bol totiž v očiach Židov sektár, heretik, nepriateľ. A práve z neho Ježiš urobí hlavného hrdinu tohto príbehu!

Čo platilo o kňazovi a levitovi, platí aj o Samaritánovi: Keď ho uvidel, … Ale to, čo videl, pohlo jeho srdcom: … prišlo mu ho ľúto. Iný preklad: … milosrdenstvom bol hnutý (Roh) (Luk 10:33). Aj tí dvaja videli, ale ich srdcom to nepohlo. Boli ľahostajní k tomu, čo videli. Neraz aj my vidíme, ale naše srdce pritom ostane chladné, nedotknuté bolesťou druhého. V prípade Samaritána to nezostalo len pri ľútosti: Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Čo oči videli, to pohlo srdcom. A čo pohlo srdcom, to pohlo aj rukami.

Samaritán sa však neobmedzí len na prvú pomoc, keď ošetrí rany muža olejom a vínom a obviaže ich. Sám zabezpečí prevoz zraneného do bezpečia: Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Navyše zabezpečí ďalšiu starostlivosť na vlastné náklady: Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: staraj sa oňho; ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Jeho služba milosrdenstva ho niečo stojí, čas, sily, peniaze. Veď keď nás naša služba nič nestojí, za nič nestojí.

Na záver Ježiš obráti otázku. Z otázky, kto je môj blížny, robí otázku, komu som ja blížny: Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Nejde o to mať blížneho, ale byť blížnym. Milovať láskou, ktorá prekračuje všetky hranice, sociálne, rasové aj náboženské. Zákonník opäť správne odpovie: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš k tomu urobí záver: Choď a rob podobne! Staň sa blížnym všetkým, ktorí potrebujú tvoju službu lásky.

Pane, aj nás posielaš s tým istým slovom. Pomôž nám poslúchnuť Ťa!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal