Biblia a teológia

9. jún

Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Skutky 2:1-4

Nachádzame sa v Jeruzaleme v deň židovského sviatku Turíc. Vidíme skupinu Ježišových nasledovníkov zhromaždených na jednom mieste. A teraz to príde. Najprv počujú silný zvuk, ktorý pripomína zvuk vetra. Potom vidia  jazyky, ktoré pripomínajú oheň. Sú to nadprirodzené audiovizuálne znamenia, zvukové znamenie pre uši a zrakové znamenia pre oči. Tieto znamenia ich majú upozorniť, že teraz sa deje niečo mimoriadne. Vietor a oheň sú symboly Svätého Ducha. Ale Svätý Duch nie je ani vietor, ktorý možno počuť, ani oheň, ktorý možno vidieť. To najdôležitejšie je vyjadrené slovami: Všetkých naplnil Duch Svätý.

Teraz sa plní Ježišovo slovo, keď povedal: A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky Ducha pravdy… a bude vo vás (Jn 13:13-16). Príchod Ježiša Krista na Vianoce znamená príchod Boha v tele, prebývajúceho medzi nami. Immanuel – Boh s nami, to je zvesť Vianoc. Príchod Svätého Ducha na Turice znamená príchod Boha v Duchu, ktorý prebýva v nás. Boh v nás, to je zvesť Turíc.

Tu sa plní ďalší Ježišov sľub, keď povedal: Nenechám vás ako siroty, prídem k vám (Jn 15:18). Ten, ktorý odišiel v tele k Otcovi, sa opäť vrátil v Duchu k nám. Teraz sa plní i ďalší Ježišov sľub, sľub o príbytku, ktorý si Otec so Synom urobia skrze Svätého Ducha v srdci veriaceho človeka. To znamená, že Ježiš po svojom odchode k Otcovi zamenil svoju dočasnú, viditeľnú a telesnú prítomnosť na zemi za svoju stálu, neviditeľnú a duchovnú prítomnosť v Duchu Svätom. A tak sa plní i ďalší Ježišov sľub o tom, že učeníci budú pokrstení Svätým Duchom a prijmú jeho moc. Všetky tieto sľuby sa naplnia vo chvíli, keď sú učeníci naplnení Svätým Duchom. Preto mať Svätého Ducha prebývajúceho v nás je viac ako mať Ježišovu telesnú prítomnosť pri nás.

Pane, ďakujeme, že si splnil svoje sľuby o zoslaní Svätého Ducha!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal