Kresťanský život

Ako sa mení rodinné učeníctvo, keď deti rastú

Keď boli vaše deti malé, zaviedli ste pravidelnú rodinnú bohoslužbu. Každý večer pred spaním ste zhromaždili deti v obývačke, aby ste si prečítali jednoduchý biblický príbeh a spoločne sa pomodlili. Boli ste prekvapení, ako veľmi sa vaše deti v predškolskom veku začali tešiť na tento večerný rodinný čas.

Teraz sa situácia zmenila. Vaše staršie deti sa už nechcú túliť na gauči. Beháte z plaveckých tréningov na futbalové. Večerná rutina sa rozplynula. Ako vyzerá rodinné učeníctvo, keď deti prechádzajú do rušného obdobia základnej školy a dospievania? Čo znamenajú zmeny, ktoré prichádzajú so školským vekom, pre duchovný rast vášho syna alebo dcéry?

Humor, súťaživosť a kritické myslenie

Aby sme pochopili, ako robiť učeníctvo v tejto novej fáze, je dôležité vedieť, ako rastú deti, ktoré učeníkujeme. Spýtajte sa sedemročného dieťaťa: „Čo má uši, ale nepočuje? Hrniec!“ „Bez čoho sa nedá upiecť žiaden chlieb? Bez kôrky.“ „Je to ťažké a nič to neváži? Hádanka.“ Keď sa deti začnú smiať na takýchto otcových vtipoch, je to isté znamenie, že vstupujú do novej etapy, ktorá je plná humoru, súťaživosti a kritického myslenia.

Vo veku 7 rokov dokážu deti uvažovať o abstraktných myšlienkach. Sú tiež dostatočne verbálne zdatné a v škole sa učia nové zručnosti súvisiace s čítaním, písaním a rozprávaním. Medzi 6. a 10. rokom sa zvyšuje interpretačná schopnosť dieťaťa, ktoré sa učí hláskovať slová, riešiť matematické úlohy a čítať knihy.

Keď sa deti blížia k veku dospievania, nahrádzajú svoje bábiky a figúrky koníčkami a športom. Deti v strednom období detstva sa fyzicky rozvíjajú – získavajú dospelý chrup, väčšiu chuť do jedla a zlepšuje sa ich koordinácia a sila. Stávajú sa aktívnejšími a súťaživejšími. Dni predstieranej hry ustupujú Malej lige, hudobným lekciám a krúžku kódovania.

3 veľké posuny

Tieto vývojové zmeny znamenajú, že rodičia musia urobiť minimálne tri jasné posuny v spôsobe, akým premýšľame o rodinnom učeníctve.

1. Prejsť od rodičmi riadeného učenia k samoriadenému štúdiu.

Deti už vo veku 6 alebo 7 rokov sa môžu naučiť základné zručnosti čítania Biblie – naučiť sa naspamäť biblické knihy a naučiť sa vyhľadať úryvok z Písma. Keď deti začnú čítať knihy v kapitolách, je čas odložiť biblické príbehové knihy. Môžete – a mali by ste – naďalej čítať a diskutovať o Biblii ako rodina, ale vedzte, že vaše deti sú tiež pripravené začať s návykmi samostatného osobného čítania a štúdia Biblie.

Nájdite si Bibliu a detskú knihu na štúdium Biblie, ktoré pomôžu vašim deťom objavovať biblické pravdy prostredníctvom porovnávania a analyzovania. Knihy ako napríklad Evanjelium podľa Marka pre deti alebo Ako šlo evanjelium do sveta s pracovnými listami sú skvelou pomôckou, ktorá pomáha deťom na základnej škole rozvíjať návyk na čítanie Biblie a môžu deťom pomôcť naučiť sa metódu osobného štúdia Biblie.

Spočiatku budete chcieť dieťaťu ako domácu úlohu prideliť časť z niektorej z týchto kníh. Povzbuďte svojho syna alebo dcéru, aby odpovedali na otázky v knihe a vyplnili všetky prázdne miesta. Potom si s ním alebo s ňou sadnite a porozprávajte sa o odpovediach. Modlite sa, aby Duch Svätý pestoval vo vašich deťoch lásku k Božiemu Slovu a aby biblické zručnosti, ktoré sa učia, používali počas celého života.

2. Prejdite od vplyvu dospelých k vplyvu rovesníkov.

Deti mladších ročníkov základnej školy často vystupujú, aby získali potvrdenie od rodičov a iných dospelých. V strednom detstve však začínajú mať väčší význam vplyvy rovesníkov. Deti školského veku si uvedomujú iných ľudí a seba ako členov skupiny a majú čoraz väčšiu túžbu byť prijímané rovesníkmi.

V tejto fáze je dôležité, aby rodičia viedli svoje deti k spoločenstvám, ktoré im pomôžu milovať Slovo. Môže to znamenať výber kresťanskej školy alebo domácej skupiny, kde sa Biblia študuje formálne, ale určite to bude znamenať aj angažovanosť v aktivitách pre deti v miestnom cirkevnom zbore, ktoré sa venujú učeníctvu.

Vnímajte svoj miestny zbor ako partnera v rodinnom učeníctve a nezapisujte svoje deti len do cirkevných aktivít. Zapojte sa. Keď sú deti v predškolskom veku, účinné rodinné učeníctvo vyzerá ako modlitba pri posteli vášho dieťaťa. Ale keď sa deti blížia k strednej škole, odovzdávanie viery môže znamenať aj to, že sa dobrovoľne zúčastňujete na práci v mládežníckej skupine a že vediete modlitby a biblické štúdium pre svoje dieťa aj jeho kamarátov.

3. Prejdite od budovania základov k formovaniu sŕdc.

Keď sú deti malé, učíme ich základom biblického svetonázoru, a keďže malé deti vidia svet čiernobielo, môžu byť v prijímaní pravdy strnulé. Poradkyňa Julie Loweová poznamenáva, že deti často vstupujú do stredného detstva s myslením orientovaným na pravidlá a so silným zmyslom pre spravodlivosť – dokonca farizejskú spravodlivosť: „dodržuj pravidlá a budeš dobrý“ namiesto „Ježiš nás robí dobrými“. Keď však deti smerujú k dospievaniu, často začnú spochybňovať pravidlá a stávajú sa kritickejšími voči rodičom, učiteľom a jeden voči druhému.

Hoci je dôležité, aby sme deti učili Božiemu zákonu lásky, chceme ich tiež naučiť správne používať tento zákon. Musíme im pomôcť obrátiť kritický pohľad na vlastné srdce, aby rozpoznali svoje vlastné hriechy a nesúlad, ktorý existuje medzi tým, čo hovoria a robia. Chceme im pomôcť odvrátiť sa od hriechu a priľnúť k Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi.

To si bude vyžadovať odvážne napomínanie (aj keď ho dieťa neprijíma dobre) spolu s bezpodmienečnou láskou a náklonnosťou. Nevyhýbajte sa tomu, aby ste svoje deti naprávali, keď sú drzé alebo sa správajú sebecky, ale robte to trpezlivo a jemne. Ovplyvníte ich srdcia, keď im ukážete, že Kristova láska (a aj vaša) nie je viazaná na ich výkony. Pamätajte, že je to Božia láskavosť, ktorá nás privádza k pokániu (Rim 2:4).

Vzor rastu v slobode

V liste Galaťanom Pavol prirovnal Kristovo dielo vykúpenia k synovi, ktorý sa z moci vychovávateľov a poručníkov presúva do plnosti svojho dedičstva (Ga 4:1-7). Toto je vzor rastu v slobode.

Ako učí Paul Tripp, keď sú deti malé a my sme väčší ako oni, rodičia majú veľa autority. Keď naše deti rastú, máme príležitosť prejsť od toho, aby sme nad nimi boli len autoritou, k tomu, aby sme mali vplyv, ktorý kráča vedľa nich. Pre rodinné učeníctvo to znamená zmenu myslenia, ale s pomocou Ducha môže táto zmena myslenia priniesť krásne ovocie.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Jared Kennedy

je redaktorom The Gospel Coalition, autorom knihy Keeping Your Children's Ministry on Mission: (Crossway, marec 2022) a The Beginner's Gospel Story Bible (New Growth, 2017). Žije v Louisville v štáte Kentucky so svojou manželkou Megan a tromi dcérami.