Biblia a teológia

Áno, kázanie naozaj mení ľudí

Ak ste už nejaký čas v službe zvestovania Slova, položili ste si otázku: Robí moje kázanie skutočne niečo? Má nejaký účinok?

Na otázku je možné odpovedať z niekoľkých rôznych uhlov. Mohlo by sa k nej pristupovať z historického hľadiska a poukázať na silné účinky kázania v rôznych dobách a na rôznych miestach počas histórie cirkvi, najmä na začiatku knihy Skutkov. Dalo by sa odpovedať z hľadiska osobného pomocou zozbieraných anekdot – „Dovoľte mi porozprávať vám o Jozefovi a Márii Čiernych a o tom, čo Boh urobil v ich životoch prostredníctvom verného kázania Božieho Slova.“

Bezpochyby však najpresvedčivejšou odpoveďou bude teologická reakcia vychádzajúca zo skutočností uvedených v Písme o tom, kto je Boh, čo robí, čo robí jeho Slovo a čo chce v plnom rozsahu kázanie dosiahnuť.

Málo vyzdvihovaná vlastnosť

Právom zdôrazňujeme autoritu, dôveryhodnosť a dostatočnosť Písma. Ale možno primálo vyzdvihovanou vlastnosťou Písma je jeho účinnosť. „Účinnosťou“ jednoducho rozumiem schopnosť skutočne dosiahnuť to, čo je zamýšľané.

Pravdepodobne najjasnejšie tvrdenie o účinnosti Písma sa nachádza v Izaiášovi 55: 10–11:

Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa ta, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne naprázdno, pretože urobí to, čo som si želal, a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal.

Je to silné vyhlásenie o účinnosti Božieho Slova a poskytuje viac než dostatočný základ pre hlboké presvedčenie v srdci každého verného kazateľa. Bez tohto presvedčenia bude kazateľ opakovane pochybovať o užitočnosti svojho kázania. Keď si však toto presvedčenie plne osvojí, bude mať všetky dôvody, aby vytrval vo svojom pravidelnom a vernom výklade Božieho slova.

Čo je Božie Slovo a čo robí

Zamyslite sa nad obrazmi, ktoré Biblia používa, keď hovorí o Božom Slove. Je to ako meč (Heb 4:12). Je to ako kladivo (Jer 23:29). Tieto obrázky evokujú silnú účinnosť. Dokonca aj menej agresívne obrazy dažďa (Iz 55:10) a semena (Mk 4:14) hovoria o účinnosti.

Zamyslite sa nad všetkým, čo Biblia hovorí, že Božie Slovo dokáže.

  • Prináša vieru. „Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.“ (Rim 10:17)
  • Dáva nový duchovný život. „Veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom,“ (1Pt 1:23)
  • Pomáha nám rásť. „Ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu“ (1Pt 2:2)
  • Posväcuje nás. „Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda!“(Jn 17:17)
  • Skúma a usvedčuje. „Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca.“ (Heb 4:12)
  • Oslobodzuje. „Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8:31-32)
  • Osviežuje a obnovuje. „Oživ ma podľa svojho slova.“ (Ž 119:25)
  • Oživuje našu dušu a potešuje naše srdcia. „ Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. . . Hospodinove príkazy sú správne, srdce napĺňajú radosťou. (Ž 19:8, 9)

Toto všetko sú tvrdenia Biblie o tom, čo Božie Slovo môže vykonať v našich životoch! A je toho oveľa viac! Prekvapuje nás preto vôbec, že Dávid hovorí: „Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom,“ (Ž 1:1-3)? A úžasné na tom je, že Boh ustanovil kázanie ako primárny prostriedok, pomocou ktorého sa toto mocné Slovo ľuďom efektívne prináša (2Tim 4:2).

Čo je v stávke

V našom kázaní ide o veľa. V stávke sú životy ľudí. Ľudia sú stratení, odcudzení Bohu a zúfalo potrebujú počuť zachraňujúce Slovo Kristovo. V stávke je zdravie Kristovej cirkvi. Boží ľud zúfalo potrebuje poučenie a povzbudenie z Božieho Slova. Keď Boh povedal Ezechielovi: „Môžu tieto kosti ožiť?“, nevyzeralo to veľmi nádejne. Boh mu však prikázal kázať a výsledok bol úžasný. (Prečítajte si o tom úžasný záznam v Ezechiel 37:1-14. Venujte zvláštnu pozornosť úplne poslednému riadku.)

V prvých kapitolách Deuteronómia sa nachádza niekoľko obzvlášť povzbudivých slov. Je veľmi významné, že tieto slová často opakuje sám Ježiš: „Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Dt 8:3; Mt 4:4). Neprehliadajte to. Človek žije z Božieho slova!

To je dôvod, prečo nás Boh povolal kázať. Prirodzený, neznovuzrodený človek ožíva Božím Slovom. A keď ožije, znovuzrodený človek je naďalej udržovaný a živený Božím Slovom. Peter to povedal veľmi dobre. Vo Duchom inšpirovanom momente povedal túto pravdu: „Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života,“ (Jn 6:68).

Kolegovia kazatelia, Boh sľúbil, že prostredníctvom týchto zdanlivo slabých a krehkých prostriedkov, pomocou slabých a krehkých tvorov ako sme my, dosiahne veľa. To povedal. Sľúbil, že to urobí. Verte tomu, čo Boh povedal. Verné kázanie Božieho slova dosiahne veľa.

Takže, vytrvajte. Konajte svoju prácu a potom nechajte Slovo konať svoju prácu, dielo, ktoré všemohúci Boh sľúbil, že vykoná.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

Mike Bullmore

je kazateľom cirkevného zboru CrossWay Community Church v Bristole, USA a členom rady The Gospel Coalition. Je prispievateľom do ESV Men’s Devotional Bible. S manželkou Beverly majú tri deti.

Mike Bullmore tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články