Aktuálne témy

Hamás si vypůjčuje taktiku od Amálekitů

Útok Hamásu na Izrael 7. října byl jako záblesk temných věků starověku. Nájezdníci vtrhli do Izraele nikoli proto, aby si nárokovali území nebo jeho poklady, ale aby povraždili nevinné a vzali si rukojmí. Zabíjeli mladé ženy, vytrhávali staré lidi z ulic, vraždili a upalovali rodiny s malými dětmi.

Taktika Hamásu se až tak neliší od biblického národa Amálekitů.

Hospodinovo prokletí

Izrael, který přichází z Egypta, poprvé okusí válku v bitvě s Amálekity (Ex 17:8-16). Zatímco Mojžíš sedí na kopci s rukama zdviženýma Aaronem a Chúrem, Jozue poráží nepřítele v údolí pod ním. Když je po všem, Hospodin složí přísahu: „Je vztažena ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení.“ (v. 16). Přísahá, že bude bojovat, dokud nebude zcela vymazána zpod nebes památka na Amáleka (verš 14).

Hospodin svůj slib dodrží. Přikazuje králi Saulovi, aby vykonal příkaz úplného zničení Amáleka (1Sam 15:1-3). Saul bitvu vyhraje, ale ušetří amálekitského krále Agaga a velkou část kořisti. Prorok Samuel rozseká nakonec Agaga na kusy v Gilgalu, ale Amálekité přežijí. Ke konci Davidova vyhnanství Amálekité zaútočí na jeho tábor v Siklagu a odnášejí ženy, děti a kořist. Davidovým posledním činem před pomazáním judským králem je pronásledování amalekitských nájezdníků a zpětné získání jeho manželek, dětí a majetku (1Sam 30:1-20).

Čtyři stovky uniknou Davidovi (1Sam 30:17), takže Amálek přežije, aby mohl bojovat další den. Ale Hospodin na svou přísahu nezapomněl. Darebák z knihy Ester je Haman „Agagovec“ (Est 3:1; Est 8:3), potomek krále, který bojoval s králem Saulem. Ester chytře chytne Hamana do pasti a Bůh (ač nejmenovaný) dává události do pohybu, takže Haman skončí nabodnutý na kůlu, který vyrobil pro Esteřina bratrance Mordechaje. Je to poslední zmínka o Amálekovi ve Starém zákoně. Hospodin svou hrozbu naplnil. Amálek je připomínán pouze díky Bibli, kde jsou zapomenutí lidé.

Ve starověkém světě bylo mnoho zlých národů. Asyřané byli notoricky krutí a Kananejci si zasloužili dostat se pod Hospodinovu nemilost. Proč si Hospodin vybral Amáleka pro tak zvláštní nepřátelství?

Amálekité ve válce

Amálekité se specializovali na útoky na slabé. Mojžíš připomíná Izraeli, že Amálek „zaútočil mezi vámi na všechny opozdilce ve vašem týlu, když jste byli mdlí a unavení“ (Dt 25:18). Amalekitští nájezdníci zaútočili na město Siklag, když David a jeho válečníci pochodovali s Pelištejci do boje se Saulem, kde byly přítomny pouze ženy a děti (1Sam 30:2-3). Haman se spikl, aby získal moc Achašvérovy říše k vyhlazení vyhnaných Židů.

Amálekité nejsou jen krutí. Amálek je doslova alergický na Izrael. Hospodin znovu a znovu instruuje Izrael, aby se staral o sirotky, vdovy, cizince a další zranitelné lidi (Ex 22:22; Dt 10:18; Dt 14:29; Dt 24:19-21; Dt 26:12-13). Na hoře Ebal a Gerazim pronáší Izrael kletbu proti každému, kdo „převrací spravedlnost náležející cizinci, sirotkovi a vdově“ (Dt 27:19). Prorok za prorokem spílá Izraeli a jeho vůdcům za zneužívání slabých (Iz 1:17; Jer 7:6; Jer 22:3; Ez 16:49; Zach 7:10).

Amálekité neubližují ženám a dětem jen jako „vedlejším škodám“. Na rozdíl od Izraele nedbají na přikázání ochrany slabých, jako to dělal Izrael. Když byli všichni muži pryč, Izrael nezaútočil na Jericho, Aj ani Hormu. Útočili na opevněná a střežená města, dobyli je a obětovali je v kouři a ohni Hospodinu. Amálekité se konkrétně zaměřují na ženy, děti a slabé. Amálek je anti-Izrael, lid, jehož způsob života, hodnoty a vojenské taktiky jsou v přímém rozporu s Hospodinovými záměry pro lidstvo.

Ozvěny Amáleka

Hamás není Amálek. Hamás není doslova pod stíháním a prokletím Hospodina. A Hamás rozhodně není totéž, co palestinský lid. Tisíce Palestinců jsou křesťané a mnoho muslimských Palestinců se staví proti Hamásu a jeho násilí. Srovnávat Hamás s Amálekem neznamená ospravedlňovat, nebo dokonce navrhovat genocidu.

Přesto byla taktika, kterou Hamás použil 7. října, amalekitská taktika. Hamás není jedinou teroristickou skupinou, která bojuje jako Amálekité. Teroristické skupiny po desetiletí využívaly ženy a děti jako štíty. Indonéští islamisté nasazují ženy jako sebevražedné atentátníky, Boko Haram používá děti jako „lidské bomby“ a teroristé v Afghánistánu zabíjejí těhotné ženy a děti v porodnicích. Ve své reakci na Hamás dokonce i Izrael riskuje, že se stane mimetickým zrcadlem svých nepřátel.

Bůh, který očistil Amáleka zpod nebe, je stále Pánem vesmíru. Stále je odhodlán zničit násilníky, zejména ty, kteří loví bezmocné. Nenávidí nejen Amálekity, ale všechny muže krveprolití a násilí. „Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.“ (Ž 11:5). Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem“ (Prís 6:17-18).

Modlitby za spravedlnost

Ježíš kraluje železnou holí a rozbíjí národy jako hliněné nádoby (Zj 2:27). Přivede všechny své nepřátele pod nohy, nejen Amálekity z Hamásu, ale všechny, kteří milují násilí a nenávidí milosrdenství. Někdy Ježíš porazí násilníky tím, že je obrátí, jindy tím, že je zničí. Ať tak či onak, měli bychom ho požádat, aby to udělal.

Naštěstí máme knihu chval a písní, žaltář, plnou modliteb za spravedlnost a soud nad ničemnými. Je vhodný čas oprášit tyto proklínající žalmy a požádat Ježíše, aby usiloval o spravedlnost, dokud nebude zpod nebe vyčištěn každý Amálekita, bez ohledu na národnost.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Peter J. Leithart

je prezidentom inštitútu Theopolis v Birminghame, v Alabame. Jeho najnovšou publikáciou je komenátr 1. a 2. knihy Kroník.

Peter J. Leithart tiež napísal