Cirkev a služba

Kázeň zameraná na evanjelium je kázeň žiariaca evanjeliom

Dá sa Princezná nevesta zaradiť medzi klasické filmy? Ak sa berú do úvahy pamätné hlášky, tak určite! Jednu z nich vysloví obľúbený Inigo Montoya, ktorého zmätie Vizziniho opakovaný výkrik: „Nepredstaviteľné!“ Montoya nakoniec odpovie: „Stále používaš to slovo. Nemyslím si, že znamená to, čo si myslíš, že znamená.”

Keď sa zamýšľam nad často opakovaným opisom kázania ako „zameraného na evanjelium“, počujem Iniga Montoyu. Stále používame to slovo a ja si nemyslím, že znamená to, čo si myslíme, že znamená. Takže, poďme teraz spolu uvažovať.

Čo kázanie zamerané na evanjelium nie je

Tento krátky zoznam nám môže pomôcť vyostriť hranice nášho chápania:

Treba odmietnuť, že kázanie je zamerané na evanjelium len preto, že kázeň bola založená na Biblii. Existuje spôsob kázania Biblie – dokonca aj verš po verši, dokonca aj časti o Ježišovi -, ktorý je zatracujúci. Kňazi a leviti boli majstrami Písma, a predsa ich Ježiš pokarhal, že prehliadli jeho kristocentrické svedectvo (Jn 5:39-40).

Treba odmietnuť, že kázanie je evanjeliové len preto, že kázanie potešilo ľudí milosťou. Evanjeliová milosť nielen potešuje, ale aj núti. Ospravedlňuje a posväcuje. Zakoreňuje nás v indikatívoch a buduje nás imperatívmi: Je ti odpustené; choď a odteraz už nehreš.

Treba odmietnuť, že kázanie je zamerané na evanjelium len preto, že kázeň obsahovala zmienku o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní za hriešnikov. Samozrejme, Ježišova smrť a vzkriesenie za hriešnikov je jadrom evanjeliového posolstva (1Kor 15:1-4). Ale povinné zhrnutie tohto posolstva, akoby to bola položka na kontrolnom zozname alebo povinná poznámka pod čiarou – to určite nie je to, čo máme na mysli pod kázaním zameraným na evanjelium.

OBRAZ ZAMERANOSTI NA EVANJELIUM

Slovo „zamerané“ je jedným z vinníkov nášho zmätku. Čo presne znamená „zamerané“ vo vzťahu k zvestovaniu dobrej správy o Ježišovi? Dovoľte mi navrhnúť tento obraz. Mali by sme túžiť po tom, aby evanjelium bolo v centre našich kázní tak, ako je slnko v centre našej slnečnej sústavy. V našej slnečnej sústave všetko obieha okolo Slnka a je ním osvetľované a zohrievané. Obrovská hmotnosť Slnka vytvára gravitačnú silu, ktorá drží celú sústavu pohromade. Slnečné žiarenie a teplo sa dostáva ku každému objektu na jeho obežnej dráhe.

Tak by to malo byť aj s evanjeliom v našich kázňach. Kristus Spasiteľ je slnko a Biblia je slnečná sústava. Každý úryvok, každé učenie, každá téma – všetko obieha okolo Ježišovho spásneho diela. Ježišov život, smrť a vzkriesenie rozjasňujú a zohrievajú celé Božie zjavenie, ako aj ľudí v laviciach a samotného kazateľa. Miera, do akej kázeň odráža tieto skutočnosti, je mierou, do akej je kázeň zameraná na evanjelium.

V kázni zameranej na evanjelium je evanjelium ako slnko, ktoré vťahuje na svoju obežnú dráhu každý aspekt udalosti kázania a vyžaruje naň svetlo a teplo. Kázeň zameraná na evanjelium je kázňou žiariacou evanjeliom.

DIAGNOSTICKÉ OTÁZKY

Porovnávanie kázania s našou slnečnou sústavou je síce nápadité, ale potrebujeme sa dostať do praktickejšej roviny. Existuje spôsob, ako zhodnotiť, ako dobre sme si počínali pri zameraní kázne na evanjelium? Nasledujú tri diagnostické otázky, ktoré nám môžu pomôcť zhodnotiť naše kázne. Tieto otázky sú v podstate potvrdením v kontraste s našimi predchádzajúcimi odmietnutiami.

1. Svietilo evanjelium na text kázne ako slnko?

Hlavná myšlienka textu bola ohlasovaná vo svetle evanjelia. Či už sa to týkalo stvorenia, pohlavia, zmluvy, chrámu, obety, svätosti, súdu, požehnania, prekliatia, čistoty, modlitby, manželstva, samoty, jednoty, spravodlivosti, poslania, Otca, Ducha, čohokoľvek – hlavná pointa textu bola zvestovaná s jasným pochopením toho, ako ju Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie napĺňa alebo pretvára, alebo umožňuje, alebo posilňuje. Stručne povedané, hlavná myšlienka textu bola vnímaná v jasnom vzťahu k Ježišovmu spásnemu dielu. Žiadna skutočne evanjeliovo zameraná kázeň by sa v synagóge alebo mešite nestretla so súhlasom.

2. Ožiarilo evanjelium život poslucháča ako slnko?

Evanjelium osvetľovalo nielen zmysel textu, ale aj život poslucháča. Evanjeliový stred žiaril na výklad aj na aplikáciu. Ľudia boli povolaní žiť v reakcii na evanjelium. Vo svetle Božej milosti v Kristovi boli neveriaci vyzývaní, aby činili pokánie, uverili a boli spasení. Vo svetle Božej milosti v Kristovi boli veriaci povzbudzovaní, aby odložili svoje staré ja, obnovili svoju myseľ a obliekli si nové ja. Život premieňajúce svetlo milosti žiari v skutočne na evanjelium zameranej kázni. Evanjeliové imperatíva vyplývajú z evanjeliových indikácií a ani jedno z nich by sa nemalo zanedbávať.

3. Svietilo evanjelium ako slnko na srdce kazateľa?

Čestná zmienka o evanjeliu je oveľa lepšia ako žiadna zmienka o evanjeliu. Avšak v skutočne evanjeliovej kázni bol sám kazateľ uchvátený evanjeliovými dôsledkami textu. On sám videl svetlo a pocítil teplo slnka, a tak stojí pred zhromaždením a necíti sa ako Pluto, ale skôr ako Merkúr. On sám sa teší z Krista. Kazateľ si preto úprimne želá, aby sa k nemu zhromaždenie pripojilo v jeho radosti. Evanjelium neohlasuje ako úvodník, ale ako hlavnú správu.

NEPREDSTAVITEĽNÉ!

Toto je kázanie zamerané na evanjelium v najlepšej podobe: kázanie, v ktorom evanjelium žiari ako slnko z textu, na poslucháčov a v kazateľovi. Jediné, čo je nepredstaviteľné, je to, že by sa zameranosť na evanjelium definovala slabšími pojmami. Zamyslite sa teda nad vyjadreniami, čo kázanie zamerané na evanjelium nie je. Vykonajte diagnostiku. A naučte sa hlásať evanjelium ako slnko, ktoré „na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá; nič sa neskryje pred jeho páľavou“ (Ž 19:6). Kázeň zameraná na evanjelium je kázeň žiariaca evanjeliom.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

David King

David King tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články