Cirkev a služba

Hlavná myšlienka biblického textu

Poznámka redaktora: Článok patrí do série Od textu ku kázni.

Jednoduchá a zrozumiteľná definícia výkladovej kázne by mohla znieť takto:

Výkladová kázeň je hovorený prejav, ktorý vysvetľuje a aplikuje hlavnú myšlienku kázaného textu Biblie pre poslucháčov.

Viac a podrobnejšie sa o kázaní dozviete v týchto výborných knihách:

KELLER, Timothy: Kázeň; Ako komunikovať vieru v dobe skepticizmu. Bratislava: EVS, 2017, 255 s. ISBN 978-80-88863-79-3.
ROBINSON, Haddon W. Biblická kázání; Jak postupovat při výkladu Božího slova a jak ho přednést posluchačům. Třinec: Biblos, 1993, 213 s.

Jedným z dobrých praktických postupov od textu Biblie k textu našej kázne je nasledovných 7 krokov:

V nasledujúcich týždňoch si vysvetlíme jednotlivé kroky trochu bližšie.


Dnes sa bližšie pozrieme na tretí krok, ktorým je:

Napíš hlavnú myšlienku textu

Začali sme tým, že výkladové kázanie je vlastne objasňovaním a aplikáciou hlavnej myšlienky kázaného textu.

Podstatou každého odseku textu je to, že obsahuje jednu hlavnú myšlienku. Chceme, aby ľudia počuli, pochopili a poslúchli túto hlavnú myšlienku tohto odseku Písma.

Je to jedna myšlienka, ktorá spája a dáva zmysel všetkým konkrétnostiam textu.  Má vždy formu jednej úplnej gramatickej vety.

Keď si v 2. kroku vytvoril štruktúru textu, tak si stručne sformuloval, o čom sú jeho jednotlivé časti. Hlavná myšlienka je to, čo tieto jednotlivé časti spája.

Každá hlavná myšlienka sa skladá z predmetu (resp. témy) a doplnku. Predmet sa týka toho, o čom text hovorí. A doplnok je to, čo text hovorí o tom, o čom hovorí.

Hlavná myšlienka musí byť presná, ale aj priliehavá.

Napríklad ak povieš, že hlavná myšlienka v liste Rimanom 8:1-4 je o Kristovom diele, tak je to presné, ale nie priliehavé, lebo o Kristovom diele sa hovorí aj na iných miestach Písma. Mohol by si teda povedať, že Rimanom 8:1-4 je o novom živote kresťana. Aj to je správne, ale nie priliehavé, lebo nezohľadňuje celý odsek. Tvoja formulácia hlavnej myšlienky musí teda zahŕňať zámer, pre ktorý Boh v Kristovi oslobodil kresťanov. Hlavná myšlienka Rimanom 8:1-4 by teda mohla vyzerať takto: Boh prostredníctvom Ježiša Krista oslobodil kresťanov v Ríme, aby už nežili podľa svojich starých spôsobov, ale mohli žiť podľa jeho Ducha.

Ako vidíš, hlavná myšlienka textu ešte môže a obyčajne aj má byť rozvitá veta, lebo je dôležité, aby presne a priliehavo vyjadrovala, o čom a čo autor textu písal. Túto vetu by si mal sformulovať v minulom čase, lebo toto a o tomto písal biblický autor (Mojžiš, Dávid, Izaiáš, Matúš, Lukáš… či v našom príklade Pavol) svojim vtedajším poslucháčom/čitateľom.

Nestačí, aby si si túto hlavnú myšlienku sformuloval v mysli! Napíš ju, lebo sa k nej budeš opakovane vracať! Chceš predsa svojim poslucháčom vštepiť to, čo zdôrazňuje biblický autor.

Pomôže ti v tom tabuľka Formulovanie hlavnej myšlienky textu.

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia