Biblia a teológia

Nashvillské vyhlásenie o ľudskej sexualite a rodových otázkach

Nashvillské vyhlásenie (ang. Nashville Statement)
je stanoviskom ku kontroverzným otázkam, ktoré sa týkajú ľudskej sexuality a rodových úloh.
Vydala ho Rada pre biblickú mužskosť a ženskosť (www.cbmw.org) v auguste 2017.
Medzi prvými 150 signatármi boli evanjelikálni teológovia a cirkevné osobnosti ako J. I. Packer, Wayne Grudem, Albert Mohler, D. A. Carson, John Piper, Mark Dever, John MacArthur, R. C. Sproul, Rosaria Butterfied, Kevin DeYoung, C. J. Mahaney, Ligon Duncan, Robert Gagnon, Matt Chandler, Sam Allberry, Vaughan Roberts, Michael Reeves, Barbara Rainey, John Stevens a mnohí ďalší.

Preambula

Vedzte, že Hospodin je Boh, on nás stvoril, patríme jemu… (Žalm 100:3).

Evanjelikálni kresťania na začiatku 21. storočia žijú v období historického prechodu. Západná kultúra sa stáva stále viac po-kresťanskou a pustila sa do zásadnej revízie toho, čo znamená byť ľudskou bytosťou. Duch našej doby už zväčša nerozlišuje a neteší sa z nádhery Božieho plánu pre ľudský život. Mnohí popierajú, že Boh stvoril ľudské bytosti pre svoju slávu, a že súčasťou jeho dobrých zámerov je to, že nás stvoril ako mužov a ženy. Stalo sa bežným zmýšľanie, že ľudská identita muža alebo ženy nie je súčasťou krásneho Božieho plánu, ale prejavom autonómnych preferencií každého jednotlivca. Cesta plnej a trvalej radosti prostredníctvom Božieho dobrého plánu pre jeho stvorenia sa nahrádza cestou krátkozrakých alternatív, ktoré skôr či neskôr zruinujú ľudský život a znevažujú Boha.

Tento svetácky duch našej doby predstavuje veľkú výzvu kresťanskej cirkvi. Stratí cirkev Pána Ježiša Krista svoje biblické presvedčenie, jasnosť a odvahu a zmieša sa s duchom doby? Bude sa pevne držať slova života, čerpať odvahu od Ježiša a bez váhania zvestovať jeho cestu ako cestu života? Zachová si jasné proti-kultúrne svedectvo svetu, ktorý sa vybral k zániku?

Sme presvedčení, že vernosť pre našu generáciu znamená ohlasovať pravý príbeh sveta a naše miesto v ňom – konkrétne ako mužov a ženy. Kresťanské Písmo učí, že existuje iba jeden Boh, ktorý jediný je Stvoriteľom a Pánom všetkého. Jedine jemu je každý človek dlžný srdečnú vďaku, srdečnú chválu a úplnú oddanosť. Toto je cesta oslavy Boha aj poznania seba. Keď zabudneme svojho Stvoriteľa, zabudneme aj, kto sme my, lebo on nás stvoril pre seba. My nemôžeme pravdivo poznať sami seba bez toho, aby sme pravdivo poznali toho, ktorý nás stvoril.  My sme nestvorili samých seba. Nepatríme sami sebe. Naša skutočná identita ako mužov a žien je daná Bohom. Je nielen bláznivé, ale aj beznádejné, pokúšať sa robiť seba tým, čím nás Boh nestvoril.

Veríme, že Boží plán pre jeho stvorenie a jeho cesta spásy prinesie jemu najväčšiu slávu a nám najväčšie dobro. Boží dobrý plán nám poskytuje najväčšiu slobodu. Ježiš povedal, že prišiel nato, aby sme mohli mať život, a to v hojnej miere. On je za nás, nie proti nám. Preto v službe Kristovej cirkvi verejne svedčíme o dobrých zámeroch Boha s ľudskou sexualitou, ktorá je zjavená v kresťanskom Písme a ponúkame nasledujúce presvedčenia a odmietania.

Článok 1

SME PRESVEDČENÍ, že Boh vytvoril manželstvo ako zmluvné, sexuálne, životodarné, celoživotné spojenie jedného muža a jednej ženy ako manžela a manželky. Zámerom takéhoto manželstva je odzrkadľovať zmluvnú lásku medzi Kristom ako Ženíchom a jeho cirkvou ako nevestou.

ODMIETAME, že Boh vytvoril manželstvo ako homosexuálny, polygamný alebo ako polyamorný vzťah. Tiež odmietame, že manželstvo je len ľudská dohoda a nie zmluva uzavretá pred Bohom.

Článok 2

SME PRESVEDČENÍ, že Božia zjavená vôľa pre všetkých ľudí je sexuálna zdržanlivosť mimo manželstva a vernosť v manželstve.

ODMIETAME, že akékoľvek náklonnosti, túžby či záväzky sú ospravedlnením sexuálneho styku pred manželstvom alebo mimo neho; takisto nie sú ospravedlnením nijakej inej formy sexuálnej nemravnosti.

Článok 3

SME PRESVEDČENÍ, že Boh utvoril Adama a Evu na svoj obraz, prvé ľudské bytosti, ktoré sú si pred Bohom ako ľudia rovné, no ako muž a žena odlišné.

ODMIETAME, že božsky ustanovené rozdiely medzi mužom a ženou ich robia nerovnými v ich dôstojnosti alebo hodnote.

Článok 4

SME PRESVEDČENÍ, že božsky ustanovené rozdiely medzi mužom a ženou odrážajú Boží pôvodný stvoriteľský zámer a sú určené pre dobro človeka a jeho napredovanie (rozkvet).

ODMIETAME, že takéto rozdiely sú výsledkom pádu alebo tragédiou, ktorú treba prekonať.

Článok 5

SME PRESVEDČENÍ, že rozdiely v reprodukčných orgánoch muža a ženy sú v súlade s Božím zámerom pre ich sebaidentifikáciu  ako muža alebo ženy.

ODMIETAME, že fyzické anomálie alebo psychologické stavy rušia Bohom ustanovené spojenie medzi biologickým pohlavím a vnímaním seba ako muža alebo ženy.

Článok 6

SME PRESVEDČENÍ, že tí, čo sa narodili s poruchou sexuálneho vývoja, sú utvorení na Boží obraz a majú rovnakú dôstojnosť a hodnotu ako ostatní ľudia utvorení na Boží obraz. Sám Pán Ježiš ich rozpoznáva, keď hovorí o „eunuchoch, ktorí sa takými narodili z lona svojej matky“. So všetkými ostatnými sú aj oni pozvaní byť vernými nasledovníkmi Ježiša Krista a prijať svoje biologické pohlavie do takej miery, do akej miery sa dá určiť/rozpoznať.

ODMIETAME, že dvojznačnosti súvisiace s biologickým pohlavím robia človeka neschopným žiť naplnený život v radostnej poslušnosti Kristovi.

Článok 7

SME PRESVEDČENÍ, že vnímanie seba ako muža alebo ženu by malo byť definované Božími svätými zámermi v stvorení a vykúpení tak, ako je to zjavené v Písme.

ODMIETAME, že prisvojenie si homosexuálneho alebo transrodového  sebavnímania je konzistentné s Božími svätými zámermi v stvorení a vykúpení.

Článok 8

SME PRESVEDČENÍ, že ľudia, ktorí u seba rozpoznajú sexuálnu náklonnosť k rovnakému pohlaviu, môžu vierou v Ježiša Krista žiť bohatý a naplnený život, ktorý sa bude Bohu páčiť. Takýto ľudia majú rovnako ako aj ostatní kresťania žiť život v čistote.

ODMIETAME tvrdenie, že sexuálna náklonnosť k rovnakému pohlaviu je súčasťou dobrého Božieho stvorenia, ako aj to, že na takúto osobu sa nevzťahuje nádej evanjelia.

Článok 9

SME PRESVEDČENÍ, že hriech narušil sexuálne túžby a nasmeroval ich preč od manželskej zmluvy, smerom k sexuálnej nemravnosti – hovoríme pritom o narušení, ktoré zahŕňa heterosexuálnu aj homosexuálnu nemravnosť.

ODMIETAME, že pretrvávajúci vzorec túžob po sexuálnej nemravnosti ospravedlňuje sexuálne nemorálne správanie.

Článok 10

SME PRESVEDČENÍ, že schvaľovanie homosexuálnej nemravnosti alebo transrodovosti je hriešne a že schvaľovanie takéhoto správania je vážnym odklonením sa od kresťanskej vernosti a svedectva.

ODMIETAME, že schvaľovanie homosexuálnej nemravnosti alebo transrodovosti je vecou, ktorá nepodlieha morálnemu súdu a ohľadom ktorej by inak verní kresťania mali rešpektovať rozdielne postoje.

Článok 11

SME PRESVEDČENÍ, že našou povinnosťou je vždy s láskou hovoriť pravdu, aj vtedy, keď hovoríme s niekým ako s mužom či ženou alebo o niekom ako o mužovi či žene. 

ODMIETAME akúkoľvek povinnosť hovoriť takým spôsobom, ktorý by zneucťoval Boží zámer pre ľudí stvorených na jeho obraz ako mužov a ženy.

Článok 12

SME PRESVEDČENÍ, že Božia milosť daná prostredníctvom Krista dáva milostivé odpustenie a transformujúcu silu, ktorá uschopňuje Ježišovho nasledovníka zomrieť hriešnym túžbam a kráčať cestou, ktorá je hodná Pána.

ODMIETAME, že Božia milosť daná prostredníctvom Krista je nedostatočná na odpustenie všetkých sexuálnych hriechov a nedostatočná dať silu k posväteniu každému veriacemu, ktorý sa cíti byť premožení sexuálnym hriechom.

Článok 13

SME PRESVEDČENÍ, že Božia milosť daná prostredníctvom Krista umožňuje hriešnikom opustiť transrodové vnímanie seba a s Božou pomocou v ich zdržanlivosti prijať Bohom ustanovené spojenie medzi biologickým pohlavím a vnímaním seba ako muža alebo ženy.

ODMIETAME, že Božia milosť daná prostredníctvom Krista pripúšťa také vnímanie seba, ktoré je v rozpore s Božou zjavenou vôľou.

Článok 14

SME PRESVEDČENÍ, že Ježiš Kristus prišiel na tento svet zachrániť hriešnikov a cez jeho smrť a zmŕtvychvstanie sú odpustenie hriechov a večný život dostupné pre každého človeka, ktorý vyznáva svoj hriech a verí v Krista ako jediného Spasiteľa, Pána a najväčší poklad.

ODMIETAME, že Božia zachraňujúca ruka je príliš krátka na to, aby zachránila, alebo aby bol ktorýkoľvek hriešnik mimo jej dosahu.


ODKAZY NA BIBLIU
Genezis 1:26-28Príslovia 6:20-35Galaťanom 5:24
Genezis 2:15-25Príslovia 7:1-27Efezanom 4:15
Genezis 3:1-24Izaiáš 59:1 Efezanom 4:20-24
Exodus 20:14Malachiáš 2:14Efezanom 5:31-32
Exodus 20:17Matúš 5:27-30Kolosanom 3:5
Levitikus 18:22Matúš 19:4-61. Tesaloničanom 4:3-8
Levitikus 20:13Matúš 19:8-91. Timotejovi 1:9-10
Deuteronómium 5:18Matúš 19:121. Timotejovi 1:15
Deuteronómium 5:21Skutky 15:20, 292. Timotejovi 2:22
Deuteronómium 22:5Rimanom 1:26-27Títovi 2:11-12
Sudcov 19:22Rimanom 1:32Hebrejom 13:4
2. Samuelova 112Sam 12:1-151. Korinťanom 6:9-11Jakubov 1:14-15
Jób 31:11. Korinťanom 6:18-201. Petrov 2:11
Žalm 51:1-191. Korinťanom 7:1-7Júdov 1:7
Príslovia 5:1-232. Korinťanom 5:17

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: A Coalition For Biblical Sexuality

The Council on Biblical Manhood and Womanhood

Rada pre biblické mužstvo a ženstvo je evanjelikálna kresťanská organizácia, ktorá podporuje komplementárny pohľad na rodové otázky.

The Council on Biblical Manhood and Womanhood tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články