Biblia a teológia

Nenechaj svoj plán čítania Biblie zahynúť v knihe Levitikus

Päť kníh Mojžišových mnohí kresťania len tak preletia, hlavne Levitikus. Keďže sú napísané minimálne pred 3000 rokmi, môžu pripadať modernému čitateľovi zvláštne cudzie. Strana za stranou detailné predpisy o krvavých obetách, predpisy o jedlách, rýchle a násilné rozsudky a zdĺhavé pravidlá o očisťovaní domu od malomocenstva, to všetko komplikuje naše pochopenie.

Plány čítania Biblie zomierajú v tejto knihe stovkami rôznych smrtí.

Áno, kniha Levitikus môže byť odstrašujúca, avšak obsahuje úžasnú lekciu, ktorá by nás mala privádzať na kolená v oslave Boha. Nasledujúce štyri body z nej robia knihu, ktorú by mal prečítať každý nasledovník Krista.

1. Boh je Svätý

Slovo „svätý,“ alebo „svätosť“ sa nachádza v knihe Levitikus 92 krát. Slovo „svätý“ je prídavné meno, ktoré najlepšie vystihuje Boha, alebo veci spojené s ním. Je to dôležité preto, že je to neuchopiteľné pre naše hriechom poznačené mysle. Podľa často citovaných slov A. W. Tozera:

Božia svätosť nie je jednoducho to najlepšie, čo poznáme, iba že nekonečne lepšie. Nič nie je pre nás tak cudzie ako Božia svätosť. Je oddelená, jedinečná, neprístupná, nepochopiteľná a nedosiahnuteľná. Prirodzený človek ju nedokáže vidieť. Môže sa báť Božej moci a obdivovať Jeho múdrosť, ale jeho svätosť si ani nedokáže predstaviť.

Za hebrejským slovom pre svätosť je predstava oddelenia. Predstavte si rozrezanie bochníka chleba a oddelenie oboch častí na protiľahlé konce kuchynskej linky. Božia svätosť Ho oddeľuje od všetkého, čo je bežné. To znamená, že v porovnaní so všetkým, čo môžeme zažívať v tomto hmotnom svete, je Božia svätosť úplne iná. A predsa napriek tomu na Božia svätosť priťahuje, pretože je stredobodom Jeho morálnej krásy: „Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere“ (Ž 29:2).

Svätosť je súčasťou Božej transcendentnosti: hriešnici k nemu nemôžu predstúpiť bez prostredníka. Boh prebýva v Svätyni svätých, v svätostánku, v geografickom strede Izraela. Lv 16 dáva pokyny veľkňazovi, aby raz v roku, v Deň zmierenia predstúpil pred Boha a to iba s krvou zmierenia za seba a za ľud. Akýkoľvek iný prístup, či už pre veľkňaza, alebo kohokoľvek iného, by znamenal okamžitú smrť.

Svätosť tiež znamená vysoké morálne štandardy. V Lv 10, keď Áronovi synovia Nádab a Abíhu prichádzajú k Bohu s cudzím ohňom, prichádza stravujúci oheň od Boha, ktorý ich zničil (porovnaj s Heb 12:29). Boh ich potrestal pretože porušili kňazský poriadok. V Lv 24 sa mladý muž rúhal a preklínal Božie meno. Rozsudok? Smrť ukameňovaním.

Pre generáciu, ktorá zdôrazňuje Božiu blízkosť, nie jeho transcendenciu, je táto kniha varovaním pred ľahkomyseľnou dôvernosťou s Bohom. Boh knihy Levitikus sa nezmenil, čo nám jasne ukazuje Kristov kríž.

2. Zmierenie je nevyhnutné

Platí však aj to, že Boh je blízko. Chce byť so svojím ľudom, aj keď nie na úkor spravodlivosti. Zmierenie tomu musí predchádzať. To je dôvod prečo prvých sedem kapitol zahŕňa pokyny k tomu ako zadosťučiniť za hriech.

Odplatou za hriech je smrť – duchovná aj fyzická (Gn 2:17) – a Božia vernosť mu nedovoľuje, aby prehliadol trest, ktorý zasľúbil. To znamená, že prísna spravodlivosť vyžaduje smrť hriešnikov, aby im mohlo byť odpustené.

Milosť a milosrdenstvo sú však tiež súčasťou Božej svätosti a milosrdenstvo viedlo Boha k tomu, aby zaviedol systém náhrady na uspokojenie svojej spravodlivosti. Pred obetovaním zvieraťa mal človek, ktorý ho obetoval, položiť ruky na jeho hlavu. To bol symbol prenesenia hriechu človeka na zviera, ktoré prijalo trest smrti na jeho mieste. Božia spravodlivosť bola uspokojená a hriešnikovi bolo odpustené.

Zmierenie v Levitiku hovorí o odpustení, ktoré potvrdzuje Božiu spravodlivosť. Taktiež pripomína Izraelitovi vážnosť jeho hriechu.

3. Boh nás volá ku svätosti

Štyri krát čítame v Levitikus „Buďte svätý, lebo ja som Svätý“ (Lv 11:44-45, Lv 19:2; Lv 20:7). Boh nás volá, aby sme boli ako On – oddelený od všetkého, čo je bežné. Pravá svätosť nie je o zovňajšku, ale o zmenených srdciach a mysliach. Má to málo čo do činenia s tým, či pijeme pivo alebo nie, čítame Harryho Pottera, alebo používame makeup.

Pravá svätosť srdca sa ukazuje v správaní, ktoré nie je bežné vo svete okolo nás. Svätý národ sa stará o chudobných (Lv 19:9-10). Nekradnú a neklamú (Lv 19:11), nekrivdia a neutláčajú zamestnancov a podriadených (Lv 19:13-14) a nemajú nikoho v nenávisti (Lv 19:17). Odmietajú osobnú pomstu, alebo zatrpknutosť. Svätosť miluje svojho blížneho, dokonca aj nepriateľov (Lv 19:18). A to všetko bolo, a je, mimoriadne nezvyčajné.

Nová zmluva cituje Levitikus a potvrdzuje rovnaké zbožné správanie v textoch ako Rim 12:20 a 1Pt 1:14-15.

4. Sexuálny hriech je prirodzený sklon hriešneho srdca

Mojžiš napísal ľuďom opúšťajúcim Egypt a pripravujúcim sa na vstup do Kanaánu toto: „Nesmiete sa správať tak, ako to robia v Egypte, kde ste bývali; ani nerobte tak, ako robia v Kanaáne, do ktorého vás vediem, ani sa nesprávajte podľa ich ustanovení“ (Lv 18:3).

Zvyšok kapitoly opisuje čo robili Egypťania a Kanaánčania. Zahŕňa to sex medzi matkou a synom, otcom a dcérou, otcom a nevestou, súrodencami a tak ďalej. Mojžiš tiež varuje pred sexom so zvieratami, sexom medzi rovnakým pohlavím a obetovaním detí v ohni na počesť falošných bohov.

Potvrdené v Novej zmluve

 Pretože Biblia je jednotná, kríž zhŕňa a potvrdzuje pravdy knihy Levitikus.

Ukazuje Božiu svätosť. Boh nerieši problém hriechu tak, ako by sme ho riešili my. On je svätý. On nemôže len tak odpustiť a zabudnúť. Spravodlivosť musí byť naplnená.

Kríž tiež ukazuje Božiu túžbu po blízkosti so svojím ľudom. Je to meradlo jeho lásky a milosti pre tých, ktorí si to nezaslúžia. Ježiš vytrpel rozsudok, ktorý sme si zaslúžili. Obrazne povedané, Boží oheň ho strávil miesto nás.

Pri kríži sa môžeme presvedčiť, že Boh to myslí vážne, keď od nás chce, aby sme sa stali svätými ako On. Ježišova dokonalá poslušnosť vrcholiaca na kríži je svätosť, ktorú musíme mať, aby sme sa mohli priblížiť k Bohu. Je to štandard a Boh ju pripisuje každému, kto uverí evanjeliu. Jeho milosť nás vedie k tomu, aby sme žili svätý život.

Ako teda získame prístup k úžitku Levitika? Nie snahou, dosahovaním, alebo vykonávaním prikázaní. Boh prijíma a zachraňuje iba jednu skupinu ľudí. Iba tých, ktorí sa obrátia k nemu a dôverujú Kristovej zástupnej smrti.

Oddeľte si čas na štúdium knihy Levitikus. Čítajte ho v tieni kríža a budete bohato odmenení. 

Poznámka editora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/dont-let-bible-reading-plan-die-leviticus/

William P. Farley

pracoval 25 rokov vo svete biznisu a bol starším cirkevného zboru. Tento život však zanechal, aby mohol začať písať a zakladať zbory. Hoci je už dnes na dôchodku, stále píše a prednáša na konferenciách o zakladaní zborov. Žije v štáte Washington v USA.