Biblia a teológia

Pomoc! Nemám potešenie z čítania Starej zmluvy!

Pestovanie potešenia

Stará zmluva (SZ) je veľká a môže pôsobiť odstrašujúco. Hlavne preto, že je plná situácií, síl a spôsobov, ktoré nám od súčasného kresťanstva pripadajú veľmi vzdialené. Hoci vieme, že podľa žalmistu je Hospodinov zákon dokonalý, občerstvuje dušu, Hospodinove príkazy sú správne, srdce napĺňajú radosťou a Hospodinove výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé (Ž 19:8-10), môže byť pre nás ťažké skutočne chápať, ako trávenie času nad prvými troma štvrtinami kresťanského Písma je naozaj „sladšie ako med, ako med z plástov“ (Ž 19:11). Ako môžeme pestovať potešenie zo SZ?

1. Nezabúdajte, že Stará zmluva je kresťanské Písmo

To, čo voláme SZ, bolo jediné Písmo, ktoré mal Ježiš, a apoštoli zdôrazňovali, že proroci napísali Božie slovo na poučenie kresťanom. Pavol hovorí, napríklad, že Božie vedenie Izraela cez púšť „nám, ktorých zastihol koniec vekov, (…) bolo napísané ako napomenutie” (1Kor 10:11). Veru, „čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej” (Rim 15:4).

Peter zdôrazňoval, že „im [t. j. SZ prorokom] bolo zjavené, že tým neslúžili sebe, ale vám” – cirkvi (1Pt 1:12). To znamená, že Mojžiš a proroci si uvedomovali, že písali pre budúcu komunitu, ktorá bude poznať, vidieť a počuť spôsobom, ktorým väčšina Izraela nedokázala (Dt 29:4Dt 30:8Iz 29:18Iz 30:8Jer 30:1-2, 24Jer 31:33Dan 12:5-10). Stručne povedané, SZ je kresťanské Písmo, ktoré napísal Boh na naše poučenie. Ako Pavol hovorí Timotejovi, tieto „sväté Písma (…) ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista” a že je to toto „Písmo”, ktoré je „užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti” (2Tim 3:15-16). Stará v SZ neznamená nedôležitá alebo nevýznamná a podľa toho by sme mali k textu pristupovať.

2. Vykladajte Starú zmluvu rovnako dôsledne, ako to robíte pri Novej zmluve

Vykladať SZ rovnako dôsledne ako NZ znamená, že k nej pristupujeme ako k samotnému Božiemu slovu (Mk 7:13Mk 12:36), ktoré Ježiš považoval za autoritatívne (Mt 4:3-4,7,10Mt 23:1-3), o ktorom veril, že ho nemožno zrušiť (Jn 10:35), pričom volal ľudí k tomu, aby to vedeli, aby sa chránili pred doktrinálnymi omylmi a peklom (Mk 12:24Lk 16:28-31Lk 24:25Jn 5:46-47). Z metodologického hľadiska byť dôsledný pri SZ znamená, že si zvolíme text, dôsledne ho pozorujeme, zvážime kontext, určíme význam a urobíme relevantné aplikácie. Zvažujeme žáner, literárne hranice, gramatiku, preklad, štruktúru, vývoj argumentu, kľúčové slová a koncepty, historický a literárny kontext a biblickú, systematickú a praktickú teológiu.[1] Každý oddiel študujeme v jeho danej knihe (blízky kontext), v histórii spásy (pretrvávajúci kontext) a vo vzťahu ku Kristovi a zvyšku Písma (úplný kontext).

Veľa kresťanov venuje roky porozumeniu Markovi a Rimanom, a iba týždne Genezis, Žalmom a Izaiášovi a ostatných kníh sa sotva zriedkavo dotkne. Keď budú iní posudzovať váš život a službu, nech to o vás neplatí. Musíme premýšľať, ako SZ svedčí o Kristovi (Jn 5:39; porovnaj Lk 24:25-26, Lk 24:45-47) a verne ohlasovať „celý Boží zámer“ (Sk 20:27), vždy ako tí, ktorí správne podávajú „slovo pravdy“ (2Tim 2:15).

3. Správne pracujte so zmluvným charakterom Starej zmluvy

Dve časti Biblie sa nazývajú Stará a Nová zmluva, pretože obe sa principiálne venujú buď starej, alebo novej zmluve. Ježišovu Bibliu nazývame zmluva, pretože má zmluvný charakter. Stará zmluva sa venuje tomu, ako Boh uzatvára a presadzuje mojžišovskú zmluvu. A na rozdiel od NZ, ktorá sa zaoberá mnohonárodnou cirkvou a bola napísaná v spoločnom jazyku – gréčtine, SZ bola napísaná Hebrejom po hebrejsky. SZ je historicky špecifická, a preto ju potrebujeme dôsledne sledovať, chápať a hodnotiť predtým, než ju aplikujeme. Zaoberať sa SZ ako zmluvou si vyžaduje, aby sme si uvedomovali špecifické zmluvné prvky v texte a potom zvážili, ako Kristov príchod ovplyvňuje naše chápanie každého oddielu.

4. Pamätajte, prečo sa Stará zmluva nazýva stará

Na predošlú myšlienku nadväzuje to, že SZ popisuje mojžišovskú zmluvu, ktorej kresťania nie sú súčasťou a ktorú nahradila nová (Jer 31:31-34). Táto skutočnosť si vyžaduje, aby kresťania dôsledne zvážili, ako Kristus napĺňa každý SZ príbeh, sľub a zákon, než určia jeho relevantnosť. Nakoniec celá história (Mk 1:14), každý sľub (2Kor 1:20), a celá zmluva-zákon (Rim 10:4) ukazuje naňho. Hoci Mojžišove pokyny majú stále pre kresťanov hodnotu, je to tak len cez Krista (Dt 30:8, Mt 5:17-19). Podobne, hoci každý sľub je pre kresťanov áno, je to tak len v Ježišovi (2Kor 1:20). On je Abrahámovo semeno (Ga 1:16) a my sa stávame Abrahámovým potomstvom iba v Kristovi (Ga 3:29).

Ako kresťania musíme vykladať SZ vo svetle Ježišovho príchodu. Jeho osoba a dielo uskutočňuje, čo SZ očakáva (Mt 5:17-18; Lk 24:44; Sk 3:18), on stojí ako realita všetkých SZ tieňov (Kol 2:16-17) a stelesňuje každý etický ideál v zákone a múdrosloví (Rim 5:18-10, 1Kor 1:30). Potrebujeme si uvedomiť, že jedným zo základných zámerov SZ je pomôcť nám oslavovať Krista a všetko, čo cez neho Boh robí. Musíme uvažovať o celom Božom zámere (Sk 20:27) vo vzťahu ku krížu (1Kor 2:2).

5. Čítajte Starú zmluvu vo svetle a cez optiku Krista

Ježiš poskytuje svetlo aj optiku na to, aby sme SZ čítali správne. „Svetlo“ znamená, že správne vykladať SZ dokážu iba tí, ktorí videli „svetlo evanjelia o sláve Krista” (2Kor 4:4). Iba duchovní ľudia dokážu čítať duchovnú knihu (1Kor 2:13-14). „Optika“ zdôrazňuje, že Ježišov život, smrť a vzkriesenie odhaľujú pravdy v SZ, ktoré tam vždy boli, ale ešte neboli zrejmé, teda aspoň väčšine (Rim 16:25-261Kor 3:14). Kresťania si musia uvedomiť, že medzi týmito dvoma zmluvami existujú výrazné kontinuity, takže mnohí spravodliví ľudia videli Krista z diaľky (Mt 13:17Lk 10:24Jn 8:561Pt 1:10-12). Na druhej strane, taktiež existujú dôležité diskontinuity, keďže vzbúrené obyvateľstvo nedostalo srdce na porozumenie (Dt 29:4Iz 6:9-10) ani Boh nezjavil tajomstvo kráľovstva, kým Kristus neprišiel (Dan 12:8-10Mk 4:11-12).

Nová zmluva poskytuje aj kľúč odpovedí, aj algoritmus na čítanie SZ v jej plnosti. Vyzdvihnutím Kristovej osoby a diela NZ signalizuje tú realitu za všetkými minulými tieňmi, realizuje nádeje všetkých minulých očakávaní a vysvetľuje, ako sa rôzne SZ vzorce a trajektórie naplnia. Cez Ježiša nám Boh pomáha čítať SZ tak, ako to zamýšľal, a zmocňuje nás k tomu. Ježiš je aj naše svetlo, aj naša optika, a SZ čítame správne iba cez Krista a pre Krista.

6. Zvážte, ako verne vidieť Krista v Starej zmluve

Kresťania sa musia snažiť analyzovať a syntetizovať, ako celá Biblia postupuje, integruje a vrcholí v Kristovi. Nasledujúc vedenie samotného Písma môžeme vidieť a oslavovať Krista zo SZ viacerými spôsobmi:

  • Uvážte, ako Kristus predstavuje vyvrcholenie dejín spásy.
  • Určite, ako Kristus plní predpovede o mesiášovi.
  • Uvedomte si, ako Kristov príchod vytvára mnoho podobností a kontrastov medzi starým a novým vekom, stvoreniami a zmluvami.
  • Posúďte, ako je Kristus antitypom k SZ typom.
  • Zamyslite sa, ako Jahveho osoba a dielo očakáva Krista.
  • Premýšľajte, ako Kristus stelesňuje každý etický ideál SZ zákona a múdroslovia.
  • Vyučujte zo SZ cez Krista ako prostredníka – jednak cez odpustenie, ktoré prináša, ktoré zabezpečuje aj sľuby, aj moc, a jednak cez vzor zbožnosti, ktorý poskytuje.

7. Zhodnoťte, ako novozmluvní autori používajú Starú zmluvu

Raná cirkev sa oddávala učeniu apoštolov (Sk 2:42) a celá cirkev je postavená na základe apoštolov a prorokov, pričom Ježiš je uholný kameň (Ef 2:20). Akú Bibliu však apoštoli používali? Používali SZ a na jej základe veľa hovorili o Kristovi. NZ je plná citátov a narážok na SZ a my by sme si mali všimnúť význam týchto citátov.

Keď Pavol Korinťanom tvrdil „Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného” (1Kor 2:2), robil to ako SZ kazateľ. A keď tvrdí, že „celé Písmo je (…) užitočné” (2Tim 3:16), „Písmom” v podstate myslí SZ. Pomôžete sebe aj vašim ľuďom vážiť si celý Boží zámer, (Sk 20:27) a oceňovať celú Bibliu, keď venujete dosť času zaoberaniu sa NZ citátom SZ.

Záver

SZ je kresťanské Písmo a najlepšie ho využijeme, keď k nemu budeme pristupovať cez Krista a pre Krista. SZ vyzdvihuje Ježiša viacerými spôsobmi, a jeho osoba a dielo objasňujú, ako správne rozlišovať kontinuity a diskontinuity dejín spásy. Vo svetle Krista a cez jeho optiku sa kresťania môžu radovať z toho istého Boha a tej istej dobrej správy v oboch Zmluvách. Taktiež môžeme prijať všetky Božie sľuby a správne aplikovať Mojžišov zákon ako zjavenie, proroctvo a múdroslovie. Začnite sa radovať v SZ cez Krista a pre Krista!

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: Crossway

Jason S. DeRouchie

je výskumným profesorom Starej zmluvy a biblickej teológie na Midwestern Baptist Theological Seminary a Spurgeon College.

Jason S. DeRouchie tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články