Cirkev a služba

Prečo sa zaujímať o dejiny cirkvi?

Každý strom potrebuje korene. Hlboké korene podržia strom v búrkach a víchriciach. Plytké korene držia strom počas krásnych a pokojných dní. No víchrica a silný vietor vytrhne strom s plytkými koreňmi. To nie je nič revolučné. Ale podobne je na tom aj naša kresťanská viera. Ak nie sme hlboko zakorenení v Bohu a Božom slove, koledujeme si o problémy. Možno že vyzeráme ako skvelí kresťania a sme zapojení v mnohých aktivitách v cirkvi, a ak by sme boli strom, tak by sme boli vysoký strom s nádhernou korunou. A všetko je v poriadku dovtedy, kým neprídu skúšky. Keď prídu ťažkosti v živote, rodinné tragédie, alebo výsmech z kresťanov. Vtedy sa ukáže, aké korene máme a ako hlboko sú zakorenené. Preto záleží na koreňoch našej viery. Záleží na tom, ako hlboko poznáme Boha a ako hlboko sme zakorenení v jeho slove. Ak poznáme nášho Boha veľmi dobre a rozumieme Božiemu slovu, potom aj v skúškach obstojíme. Ak máme len povrchné poznanie Boha a jeho Slova, nemôžeme sa čudovať, že v čase skúšok máme mnoho pochybností o Bohu a trápime sa ťažkými otázkami, na ktoré nevieme nájsť odpovede. A preto treba v čase pokoja a krásnych dní sa zakoreniť hlboko v poznaní Boha a porozumení jeho Slova. Ale čo s tým má spoločné história cirkvi?

1. Spoznaj svoje korene

Korene každého stromu sa rozdeľujú na hlavný koreň alebo korene, na vedľajšie korene, až po tie najmenšie korienky. A všetky tieto korene sú dôležité. Čím ich je viac, tým viac výživy prúdi do dreva a koruny a viac koreňov znamená lepšie zakorenenie. Takými vedľajšími koreňmi je cirkevná história. Poznanie Pána Boha cez Božie Slovo sú tie najhlavnejšie korene a tie potrebujeme najviac. Ale aby strom našej viery bol pevnejšie zakorenený a lepšie vyživovaný, je dobré nezanedbávať ani vedľajšie korienky. A týmito korienkami je aj poznanie cirkevnej histórie. Pretože z histórie cirkvi sa dozvieme viac o tom, ako cirkev vznikla, odkiaľ sa vzala denominácia, do ktorej patríme a prečo vôbec niekto založil inú cirkev ako tie, ktoré už existovali. Tiež sa dozvieme mnoho o veľkých osobnostiach a hrdinoch viery, ktorí nás predišli a ktorí nám môžu byť veľkým príkladom. Získame viac múdrosti, keď sa dozvieme o chybách, ktoré urobili kresťania pred nami a pomôže nám to vyhnúť sa podobným problémom v budúcnosti. A hlavne v histórií cirkvi môžeme vidieť, ako Božia moc a Božia milosť pôsobila v životoch miliónov ľudí pred nami. A to všetko nám pomáha prehĺbiť naše korene, aby v čase, keď prídu ťažké otázky, ťažké skúšky a ťažké časy, sme mohli obstáť.

2. Spoznaj hrdinov viery

Biblia je plná hrdinov viery. Noach, Abrahám, Mojžíš, Anna, Dávid, Peter, Pavol a desiatky a desiatky ďalších. Mnohé sa od nich môžeme naučiť a v mnohom sú nám varovnými príkladmi toho, ako chodiť alebo nechodiť vo viere. No hrdinovia viery nevymreli s apoštolmi a prvou cirkvou. Pochodeň viery sa nesie ďalej dejinami sveta. A práve z histórie cirkvi sa môžeme dozvedieť viac o týchto ľuďoch, o tých ktorí niesli túto pochodeň viery a môže nám to pomôcť a povzbudiť nás niesť pochodeň viery ďalej. Keď sa dozvieme viac o Polykarpovi, Augustínovi, Lutherovi, Kalvínovi, Zinzendorfovi, Whitfieldovi, Komenskom, Corrie ten Boom, Bonhoefferovi a iných, uvidíme čím všetkým si prešli kresťania v predchádzajúcich storočiach a tisícročiach. Tiež však zistíme, že ich životy sa až tak veľmi neodlišovali od našich. Áno, bola to iná doba, ale aj oni žili, pracovali, starali sa o svoje rodiny a snažili sa žiť na Božiu slávu ako najlepšie vedeli. Každý z nich si prešiel svojimi radosťami aj starosťami. Každý z nich mal svoje chyby aj silné stránky. Každý z nich bojoval s hriechom a učil sa žiť ako kresťan vo svojom okolí. Takže aj keď sa nám zdá, že to bolo strašne, strašne dávno, pamätajme na to, že niektoré veci v histórií ľudstva sa nikdy nezmenili. Ľudská hriešnosť je stále tá istá. Potreba záchrany a večného života je stále tá istá. Božia milosť voči nám je stále tá istá. A tiež Satanove taktiky sa za všetky tie stáročia veľmi nezmenili. A to je ďalší dôvod, prečo sa dozvedieť viac o dejinách cirkvi.

3. Spoznaj problémy pokrútených teológií

Nielen Biblia a dejiny cirkvi hovoria, že so svetom okolo nás niečo nie je v poriadku. Ale nielen so svetom, ale aj s nami samými, s ľuďmi. V škole na dejepise do nás tlačili mnoho vedomostí o vojnách o konfliktoch a o tom, kto si práve uchmatol moc a kto sa ho snažil zosadiť. Problém zla je nám známy nielen z dejín, ale aj z našich dennodenných životov. Často krát však zabúdame na to, že zlo má svojho aktívneho agenta. Podobne ako James Bond agent 007, sa Satan snaží dostať tam, kde ho nikto nepozval a snaží sa zničiť prácu svojich nepriateľov. Avšak zatiaľ čo agent 007 sa snaží zbaviť a zničiť prácu teroristov a zloduchov, Satan sa snaží v prestrojení zničiť Božiu prácu v ľudských životoch a v živote cirkvi. A ako správny agent sa Satan snaží prestrojiť a dostať na nepriateľské územie a narobiť tam čo najväčšie škody. Preto jeho aktivitu vidíme najviac v cirkvi. Vidíme, ako sa snaží rozhádať kresťanov, postaviť medzi nás múry a pokriviť naše myslenie o Bohu a porozumenie Božiemu slovu. Satan so svojimi poskokmi je veľmi skúsený agent. Mnoho ľudských životov sa mu už podarilo zničiť a veľkú časť cirkvi sa mu podarilo pokriviť. Avšak Satan nie je nejako veľmi tvorivý a práve z cirkevnej histórie sa môžeme naučiť, že jeho metódy sa opakujú. Že bludné učenia, ktoré prináša dnes, už použil kedysi pred rokmi. Konflikty, ktoré zasial v cirkvi dnes, tu boli už pred stáročiami. To, čo vyzerá na prvý pohľad veľmi duchovne a kresťanskejšie, je často iba jeho opätovný pokus zasiať rozbroje a nenávisť do sŕdc kresťanov. No s väčšinou týchto problémov už bojovali ľudia v minulosti. Preto je dobré všímať si, ako sa do nich kresťania dostali a ako sa s nimi vysporiadali. Aby sme nepadali stále do tej istej pasce, do ktorej padli už iní ľudia. Pretože vždy je lepšie sa učiť z chýb iných, ako sa učiť na vlastných chybách. Bolí to totiž oveľa menej. Ale v tom všetkom Satanovom snažení a našich zlyhaniach môžeme vidieť ešte jeden dôvod, prečo je dobré dozvedieť sa viac o dejinách cirkvi. A tým je Boh sám.

4. Spoznaj Božiu milosť a moc v živote našich predkov

“Bože, kde si?” Mnohí ľudia si kladú túto otázku. Kresťania aj nekresťania. Veľakrát sa nám zdá, že Boh nás nepočuje, že ho nezaujímajú naše modlitby a že nevidí našu ťažkú situáciu. No potrebujeme si uvedomiť, že „… moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty,“ znie výrok Hospodina.  „Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky (Iz 55:8-9). Dejiny cirkvi nám ukazujú, že Boh je aktívny a koná v životoch ľudí okolo nás a hlavne v živote cirkvi. Mnohokrát to nie je úplne tak, ako by sme si to predstavovali. Ale Boh svojou milosťou a mocou sa stará o svoju cirkev, o tých ktorí jemu patria. To považujem aj za hlavný dôvod, prečo čítať dejiny cirkvi a prečo sa dozvedať viac o tom, čo sa stalo desaťročia až stáročia pred naším narodením. Totiž Boh vo svojej moci nedopustil aby cirkev bola zničená alebo vymrela a vo svojej milosti viedol ľudí ku záchrane a k životu s ním. Boh bol ten istý, je ten istý a bude ten istý. Ten istý Boh Otec, ktorý volal k novému životu s ním Abraháma, Mojžiša, Izraelitov a Pavla, volal k novému životu Polykarpa, Luthera, Kalvína a mnohých ďalších, a aj nás dnes. Ten istý Ježiš Kristus zachraňoval ľudí vtedy a zachraňuje aj dnes. Ten istý Duch Svätý pracoval v životoch ľudí v minulosti a ten istý Duch Svätý pracuje aj dnes. Preto ak sa chceme dozvedieť viac o Bohu, v prvom rade musíme ísť do Božieho slova. Ale ak chceme vidieť veľké Božie skutky, ktoré nám pripomínajú, kto Boh je, potom sa mnohé môžeme dozvedieť aj z dejín cirkvi. Pretože tam môžeme vidieť, že príbeh spásy pokračuje. Že Boh sa stále vo svojej milosti skláňa k nám ľuďom a zachraňuje hriešnikov pre večný život. Taktiež môžeme vidieť v dejinách cirkvi Božiu moc, ktorá mení ľudské životy a chráni cirkev aby došla až do víťazného cieľa.

Záver

Strom potrebuje hlboké korene aby prestál víchrice. Kresťan potrebuje hlboké porozumenie, kto Pán Boh je a čo dokáže, aby obstál v skúškach a ťažkostiach. Preto sa potrebujeme zakoreniť v Božom Slove. Tam sa môžeme najjasnejšie dozvedieť, kto Boh je a čo robí. No príbeh Božej moci a milosti neskončil životom apoštolov, ale pokračuje, až kým sa Pán Ježiš nevráti. Preto je dobré si pripomínať, ako Pán Boh konal v živote cirkvi v minulosti. Je dobré brať si príklad od hrdinov viery, ktorí nás predišli a neopakovať chyby, ktoré robili ľudia pred nami. A v tomto všetkom nám môže pomôcť štúdium cirkevných dejín.

Filip Pangrác

Je vikárom zboru Cirkvi bratskej v Bardejove.

Filip Pangrác tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články