Cirkev a služba

Prinášanie kríža na Vianoce

Drahý kazateľ, chýba niečo vianočným oslavám tvojho zboru? Na cirkevné zbory je vyvíjaný veľký tlak, aby slávili Vianoce kreatívnym, nezabudnuteľným a zmysluplným spôsobom. Zvyčajne to znamená nájsť priestor pre viac jedla, viac hudby, viac svetiel a viac divadla. Nech sú niektorí kazatelia akokoľvek nadaní na ceremónie alebo divadlo, nie je to práca, ku ktorej pastierov povoláva Duch Svätý.

Pre mnohých kazateľov potreba vylepšiť Vianoce z minulého roka vytvára veľký sviatočný stres. A tak vianočné (alebo štedrovečerné) kázanie ustúpi do úzadia ako niečo vedľajšie. Nedovoľte, aby sa to stalo. Kázanie Božieho slova je dôležitá výsada, ktorá si zaslúži vašu plnú pozornosť. Ak chcete priniesť na Vianoce niečo „viac“, prineste kríž. Tu sú tri dôvody, prečo vaše zhromaždenie prichádza o veľa, ak sa na Vianoce nespomína kríž.

Uniká vám zmysel Vianoc.

Vianoce sú naším spôsobom, ako si pripomenúť príchod Krista na tento svet. Pavol to opisuje takto: „On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď na vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom“ (Flp 2:6-7). Príchod Ježiša Krista na zem je pre nás fantastický dôvod na oslavu. Ale prečo prišiel? Aký to má zmysel?

V roku 2016 prišli vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge do Kanady na kráľovské turné. Kanaďania sa denne zhromažďovali, aby mali možnosť vidieť kráľovskú rodinu. Správy zaplnili reportáže z rôznych prebiehajúcich podujatí. Po skončení turné sa kráľovský pár vrátil domov a nezanechal žiadnu identifikovateľnú zmenu na našej kultúre, politike alebo hospodárstve. O čo teda išlo? Bola to všetko len obyčajná okázalosť? Bez kríža je Kristov príchod iba kráľovskou prehliadkou vesmírnych rozmerov, ale to nie je Kristus, ktorého oslavujeme.

Pavlova oslava blahoslavenstva pokračuje: „Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži“ (Flp 2:8). Ježiš prišiel z nejakého dôvodu a ten sa nedá obmedziť na sentimentalitu alebo obradné uctievanie. Prišiel preto, aby skrze seba spasil svet (Jn 3:17).

Uctievajme tieto Vianoce Boha za to, že poslal na zem svojho jediného syna. Oslavujme o to viac, že prišiel pre spásu všetkých, ktorí chcú uveriť. 

Uniká vám varovanie Vianoc.

V nedávnom článku pre TGC Kanada nám Wyatt Graham pripomenul, že existuje len jedno evanjelium. Graham píše: „A toto evanjelium, táto dobrá správa je celý Ježišov život.“ Pre tých, ktorí sú v Kristovi, je evanjelium dobrou správou o ich spasení. Je to nádej, radosť a pokoj, ale pre tých, ktorí Krista odmietnu, je evanjelium ich odsúdením.

Exkluzivita evanjelia nie je vianočnému príbehu cudzia. V Lukášovi sa píše o zvestovaní nebeských zástupov. Spievajú: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje“ (Lk 2:14). V koledách, pohľadniciach a filmoch sú tieto záverečné slová, anthropois eudokias, bežne vyjadrené ako „ľuďom dobrej vôle“. Ale to nie je presný význam. Samotné anthropois by stačilo ako univerzálne vyjadrenie ľudstva. Modifikovať ho slovom eudokias znamená zúžiť pole na tých, ktorí sú zvýhodnení.

Biblická zvesť o Kristovom narodení je pre niektorých posolstvom nádeje a pokoja. Ako poslovia Božieho slova a pastieri jeho ľudu sme nútení úplne vysvetliť, prečo sa toto dieťa narodilo, aby tí, ktorí majú uši na počúvanie, počuli a prešli zo smrti do života. Ak vynecháte kríž z Vianoc, ľahkovážne obväzujete rany a hovoríte pokoj, pokoj, no pokoja však niet (Jer 6:14).

Uniká vám príležitosť Vianoc.

Neexistuje lepšia príležitosť priniesť evanjelium masám ľudí ako Vianoce. V tomto ročnom období veriaci aj neveriaci s radosťou spievajú „sláva novonarodenému kráľovi“. Tí, ktorí nenájdu inú príležitosť, aby si vypočuli vašu kázeň, prídu osláviť toto obdobie. Kážte Krista ukrižovaného! Na to ste povolaní.

Nájdu sa aj takí, ktorých evanjeliová zvesť odradí. Budú tvrdiť, že hovoriť o hriechu, pokání a spasení z milosti skrze vieru vo vianočnom posolstve je hlúpe. Stojte pevne a pamätajte, že Bohu sa zapáčilo cez bláznovstvo toho, čo hlásame, zachrániť tých, ktorí veria (1Kor 1:21). Nevytvárajte ďalšie evanjelium v nádeji, že naláka hľadajúcich, aby sa vrátili vypočuť si pravdu. Prinášajte evanjelium, ktoré vám bolo dané, v modlitbách očakávajte, že Kristovo posolstvo privedie stratených k viere.

Vianoce sú nádherným časom osláv. Keď sa váš cirkevný zbor zíde na túto slávnosť, oslavujte Kristovo narodenie zo všetkých síl. Spievajte, hodujte a buďte spolu, pretože Ježišov príchod je vašou spoločnou nádejou. A keď príde čas, aby ste zvestovali, že prišiel, nezabudnite ľuďom povedať, prečo prišiel.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Tim Elmore

je ženatý s úžasnou Kristovou dcérou, s ktorou má tri deti. Už viac ako dvadsať rokov Boh považuje za vhodné použiť si Tima na ohlasovanie evanjelia prostredníctvom rôznych úloh v službe po celom svete. V súčasnosti je Tim hlavným kazateľom zboru Memorial Baptist Church v Stratforde, Kanada.

Tim Elmore tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články