Cirkev a služba

Vedenie štruktúrovaného a vhodného uctievania

Poznámka redakcie: V tomto článku sa „uctievanie“ nevzťahuje na (a) oslavu Boha celým životom alebo (b) spev v kostole. Namiesto toho, v súlade s reformovanou tradíciou, autor uctievaním myslí naše nedeľné zhromaždenia alebo bohoslužby.

Keď lode priplávajú do Panamského prieplavu, ich kormidelník odíde od kormidla a riadenie lode prevezme odborný pilot. Nezáleží na tom, či loď preplávala už tisíckrát: prieplav je náročný na navigáciu. Je oveľa užší ako otvorený oceán a na bezpečný prejazd je potrebná znalosť a odbornosť. Títo skúsení lodivodi poznajú svoj kanál zvnútra i zvonku, a preto dokážu loď obratne viesť.

S vedením bohoslužby alebo uctievania na nedeľných bohoslužbách je to podobne. Bez ohľadu na to, či sa na nich zúčastňujeme po prvýkrát, alebo ich už hlboko poznáme, potrebujeme skúsenú ruku, ktorá nám pomôže orientovať sa v tom, čo sa deje. To je úloha vedúceho bohoslužieb. Či už ste nikdy bohoslužbu neviedli, alebo ste pravidelným vedúcim, cieľom tejto série článkov je pripraviť vás na to, aby ste ju viedli spôsobom, ktorý oslávi Boha a poslúži vášmu zboru.

Biblická bohoslužba je dobre štruktúrovaná

Prvým krokom ku kompetentnému vedeniu bohoslužby je poznať jej štruktúru. Ako môže lodivod viesť loď, ak nepozná cieľ cesty alebo ak nepozná zákruty a odbočky kanála? Cieľ našej bohoslužby je jasný: má oslavovať nášho veľkého Boha. Pokiaľ sa ako veriaci verne zhromažďujeme okolo Božieho slova, zhromažďujeme sa, aby sme svojou chválou a uctievaním prinášali Bohu slávu a aby sme boli vystrojení oslavovať ho v každodennom živote. Štruktúra našich konkrétnych bohoslužieb však bude iná a ako vedúci bohoslužieb sa najprv musíte naučiť poznať vody svojho vlastného kanála.

Základom každej štruktúry musí byť Písmo. Božie slovo nás učí, ako ho uctievať, a preto treba Písmo považovať za úplne základnú štruktúru našej služby (nazývanej aj liturgia); sú to pravidlá pre riadenie lode, ak chcete.

Všetky bohoslužby by mali obsahovať štyri prvky:

1. Chvály
2. Vyznanie hriechov
3. Slovo a sviatosť
4. Benedikcia alebo požehnanie

Krátke slovo o každom z nich.

1. Chvála

V Iz 6:1-8 je prorok svedkom videnia Božej slávy, kde anjeli neprestajne chvália Boha. To je základ nášho uctievania: chváliť nášho veľkého Boha za jeho identitu a jeho činy. Prvky bohoslužby, ktoré zodpovedajú tomuto aspektu, môžu byť výzvy k uctievaniu, piesne chvály a modlitby adorácie alebo vďakyvzdania.

2. Vyznanie

Keď vidíme Božiu slávu, podobne ako Izaiáš, uvedomujeme si v porovnaní s ňou svoju vlastnú padlosť. Vidíme, aká bohatá je Božia milosť a ako veľmi ju potrebujeme prijať skrze jeho Syna. Môže to vyzerať ako spoločná modlitba vyznania alebo súkromné rozjímanie a mali by po nej nasledovať slová evanjeliovej útechy: prijali sme Božiu milosť v Kristovi (Dan 9:9-10; tiež 1Jn 1:9-10).

3. Slovo a sviatosti

Tieto slová útechy by nás mali viesť k tomu, aby sme si pripomenuli evanjelium. Pri nedeľnej bohoslužbe si pripomíname, čo Boh urobil, a na tomto základe ho uctievame. Pritom ohlasujeme, čo Boh urobil, a pozývame ostatných, aby sa pripojili k nášmu uctievaniu. Toto pripomínanie by malo prebiehať najmä prostredníctvom kázania Božieho Slova a slávenia sviatostí. Spomeňte si na Pavla, ktorý túži ohlasovať evanjelium kresťanom v Ríme (Rim 1:15). Toto pripomínanie evanjeliovej milosti však môže zahŕňať aj svedectvá viery alebo príhovorné modlitby.

4. Benedikcia alebo požehnanie

Božia milosť nás musí premieňať a obnovovať. Božiu milosť vidíme pôsobiť v Iz 6:8, keď prorok odpovedá slovami: „Tu som! Pošli mňa.“ Podobne aj veriaci majú odísť z bohoslužby, s pripomienkou  a osviežení Božou milosťou v Kristovi, do sveta, dychtiac po prejavovaní Kristovej lásky životom služby. Túto časť našej bohoslužby vidíme v príhovornej modlitbe za spoločenstvo okolo nás, zbierke obetných darov na podporu služby, svedectvách o Božom pôsobení vo svete, našich oznamoch a samozrejme v požehnaní na konci bohoslužby. Všetky tieto časti bohoslužby spájajú našu vieru s každodenným uctievaním.

Miesto teologickej tradície a poslucháčov

Ďalší vplyv na štruktúru vašej bohoslužby bude mať vaša cirkevná tradícia. Tá môže byť historická. Môže byť denominačná. Ako vedúci bohoslužieb chcete viesť svoje zhromaždenie vo vodách, ktoré sú im známe. Buďte citliví voči týmto tradíciám a zároveň zachovávajte Písmo ako svoju najvyššiu autoritu. Dobrým spôsobom, ako to urobiť, je oboznámiť sa s doktrinálnym vyhlásením vašej denominácie alebo s vyznaniami viery a konfesiami, ktorých sa vaša denominácia drží. Tieto dokumenty nemusíte prinášať na každú bohoslužbu. Základné znalosti teologického dedičstva vám však pomôžu lepšie prispôsobiť vaše vedenie kontextu.

Posledný vplyv na štruktúru vašej bohoslužby bude mať vaše zhromaždenie. Odporúčal by som robiť si veľmi základné poznámky o štruktúre bohoslužieb vo vašom zbore, jednoducho pozorovať iných vedúcich, alebo ak má váš zbor živý prenos, sledovať ho a jednoducho pozorovať štruktúru. Tieto poznámky vám pomôžu zistiť, ako by ste mohli chcieť štruktúrovať bohoslužbu, keď ju budete viesť, spôsobom, ktorý je vo vašom kontexte najprospešnejší.

Žiadam vás, aby ste si štruktúru pozreli alebo vytvorili? Tak trochu oboje. Keď sa pozriete na Písmo, tradíciu vášho zboru a vaše spoločenstvo, štruktúra vašej služby bude čoraz jasnejšia. To vám pomôže prejsť k ďalšiemu kroku, vyplneniu medzier.

Dobre viesť bohoslužby znamená vyplniť medzery

Štruktúru ste videli, teraz musíte pomôcť zhromaždeniu zorientovať sa v nej. Vaším prvým krokom je zistiť, kde je potrebné hovoriť. Vašou hlavnou úlohou ako vedúceho bohoslužieb je zvládnuť prechody v bohoslužbe, aby všetko plynulo hladko.

Na začiatku bohoslužieb zvládnete prechod od každodenného uctievania k času vyhradenému na uctievanie Boha počas nedeľnej bohoslužby. Na jej konci pomôžete zhromaždeniu prejsť späť do každodenného kresťanského života. V rámci bohoslužby budete riadiť prechody medzi piesňami, čítaniami, modlitbami, kázaním slova a udeľovaním sviatostí.

Možno má váš zbor štandardnú liturgiu a tieto prechody sú vždy na rovnakých miestach. Možno máte oveľa flexibilnejšiu liturgiu a tieto body sa presúvajú. Bez ohľadu na to musíte zistiť, kde budú, a potom sa na ne pripraviť.

Stojí tiež za zmienku, že niekedy ste často zodpovední za časti bohoslužby, ktoré nie sú prechodmi. Môžu medzi ne patriť modlitba adorácie, chvály Boha, príhovory, modlitby za potreby druhých, modlitba za osvietenie pred čítaním a modlitba na konci bohoslužby, ktorá to všetko spojí. Ujasnite si, za čo ste zodpovední, a vyhľadajte niekoľko príkladov, ako by prechody mohli vyzerať.

Keď prvýkrát vediem bohoslužbu v novom zbore, prinesiem si úplnú osnovu bohoslužby, aby som mal všetko, čo budem hovoriť, napísané. Určite to nie je požiadavka, ale pomáha mi to citlivo vnímať nový kontext a sústrediť sa pri vedení. Toto je prvá časť vašej prípravy: vyplniť medzery v štruktúre a vytvoriť z nej celok.

Štruktúra, ktorá oslavuje a slúži

Prečo začať diskusiu o vedení služby rozprávaním o štruktúre? Z jednoduchého dôvodu. Tak ako lodivod lode musí dôverne poznať kanál, ktorým sa plaví, aj vedúci služby musí rozumieť tvaru bohoslužieb. Pochopenie štruktúry našich bohoslužieb je pre dobré vedenie veľmi dôležité. Musíme teda pochopiť praktické aspekty našich bohoslužieb, ako aj teológiu, ktorá za nimi stojí.

Ak najprv pochopíme, ako Písmo formuje štruktúru našich bohoslužieb, a potom zohľadníme tradíciu našej cirkvi a náš kontext, umožní nám to uctievať nemenného Boha podľa jeho nemenného slova v neustále sa meniacich kultúrnych podmienkach. Táto premyslená teologická úvaha nás vyzbrojuje na plynulé vedenie zboru počas bohoslužby, keď spoločne uctievame Boha, ako vedúcich bohoslužby, ktorí oslavujú Boha a slúžia zboru.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Matthew Courtney

je pastorom REACH-SA, ktorý v súčasnosti zakladá cirkev v centre Kapského mesta s pomocou svojej manželky Kendry. Študoval na Biblickom inštitúte v Južnej Afrike a na George Whitefield College. Jeho vášňou je historická teológia. Vo voľnom čase rád číta, behá a fotografuje.

Matthew Courtney tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články