Cirkev a služba

Lausannský dohovor po 50 rokoch: 10 pretrvávajúcich citátov

O 6 mesiacov, ak sa Pán zdrží, sa v juhokórejskom Soule zíde 5 000 účastníkov zo všetkých regiónov sveta na štvrtom medzinárodnom kongrese o svetovej evanjelizácii, ktorý organizuje Lausannské hnutie. (Ďalšie tisíce ľudí sa do kongresu zapoja prostredníctvom satelitov.)

V roku 2024 si zároveň pripomenieme 50. výročie prvého Lausannského kongresu, na ktorom bola vydaná Lausannská zmluva, ktorej hlavným architektom bol John Stott. Ide o jeden z najvýznamnejších dokumentov v moderných dejinách cirkvi, ktorý slúži ako výzva a záväzok pre evanjelikálov na celom svete.

V posledných týždňoch som si znovu prečítal niektoré dokumenty z prvého Lausannského kongresu a po ňom a bol som ohromený ich jasnou víziou a dôslednosťou presvedčenia – slovami, ktoré sú dnes rovnako aktuálne ako pred piatimi desaťročiami. Žiadny iný dokument lepšie nevystihuje podstatu celosvetového evanjelikálneho hnutia za misiu a evanjelizáciu.

Celá Zmluva stojí za prečítanie, ale nižšie som vybral 10 mojich obľúbených citátov.

1. Potvrdzujeme svoju vieru v jediného večného Boha, Stvoriteľa a Pána sveta, Otca, Syna a Ducha Svätého, ktorý riadi všetky veci podľa zámeru svojej vôle. On povoláva zo sveta ľud pre seba a posiela svoj ľud späť do sveta, aby bol jeho služobníkom a jeho svedkom na šírenie jeho kráľovstva, na budovanie Kristovho tela a na slávu jeho mena.

John Stott vo svojom komentári k Zmluve povedal: „Nemôžeme hovoriť o misii alebo evanjelizácii bez toho, aby sme najprv nehovorili o Bohu.“ Páči sa mi dvojitý obraz Boha, ktorý nás volá von zo sveta a následne posiela späť do neho, ako aj dôraz na rozširovanie kráľovstva prostredníctvom našej práce ako služobníkov a svedkov. Všetko na jeho slávu! (Viac o otázke identity cirkvi nájdete v mojej rozsiahlej odpovedi na kritiku misijného chápania cirkvi).

2. Prostredníctvom [Biblie] Duch Svätý hovorí aj dnes. Osvetľuje myseľ Božieho ľudu v každej kultúre, aby vnímal jej pravdu čerstvo vlastnými očami, a tak odhaľuje celej Cirkvi stále viac z mnohofarebnej Božej múdrosti.

Po silnom potvrdení inšpirácie, pravdivosti a autority Božieho Slova nasleduje toto dôležité vyhlásenie o pôsobení Ducha Svätého pri osvietení Písma a o dôležitosti čítania Biblie spolu s veriacimi na celom svete, aby sme mohli nanovo a jasnejšie vidieť zjavenú Božiu pravdu. (Zozbieral som niekoľko príkladov toho, ako naše spojenie s celosvetovou cirkvou posilňuje naše čítanie Biblie).

3. Hlásať Ježiša ako ‘Spasiteľa sveta’ neznamená tvrdiť, že všetci ľudia sú buď automaticky, alebo v konečnom dôsledku spasení, a už vôbec nie tvrdiť, že všetky náboženstvá ponúkajú spasenie v Kristovi. Skôr to znamená ohlasovať Božiu lásku svetu hriešnikov a pozývať každého, aby mu odpovedal ako Spasiteľovi a Pánovi v úprimnom osobnom záväzku pokánia a viery.

Univerzalizmus a inkluzivizmus prerušujú nerv evanjelizácie a odrezávajú nás od apoštolov, ktorí hlásali výlučnosť Ježiša Krista pre spásu a vyzývali nás, aby sme pozývali všetkých a všade, aby sa odvrátili od hriechu a dôverovali iba jemu. Práve univerzálnosť evanjelia je hnacou silou univerzálnej výzvy k spáse.

4. Evanjelizovať znamená šíriť dobrú správu, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych podľa Písma a že ako vládnuci Pán teraz ponúka odpustenie hriechov a oslobodzujúce dary Ducha všetkým, ktorí činia pokánie a veria. . . . Výsledkom evanjelizácie je poslušnosť Kristovi, začlenenie sa do jeho Cirkvi a zodpovedná služba vo svete.

Tu je jadro prvého Lausannského kongresu – zameranie na dobrú správu o Ježišovi, ktorá prináša odpustenie hriechov a prítomnosť Ducha, čo vedie k osobnej poslušnosti, záväzku voči cirkvi a službe vo svete.

5. Hoci zmierenie s inými ľuďmi nie je zmierením s Bohom, ani sociálny aktivizmus nie je evanjelizáciou, ani politické oslobodenie nie je spásou, napriek tomu potvrdzujeme, že evanjelizácia a sociálno-politická angažovanosť sú súčasťou našej kresťanskej povinnosti. Oboje je totiž nevyhnutným vyjadrením nášho učenia o Bohu a človeku, našej lásky k blížnemu a našej poslušnosti Ježišovi Kristovi.

Evanjelikáli dlho diskutovali (a naďalej diskutujú) o prioritách evanjelizácie, sociálnej služby a politickej činnosti. Prvý Lausannský kongres trval na tom, aby sa záväzok evanjelizácie držal spolu so zodpovednosťou veriacich vyjadrovať svoju lásku k Bohu a blížnemu prostredníctvom sociálnej činnosti a politickej angažovanosti.

6. V misii obetavej služby Cirkvi je evanjelizácia prvoradá. Svetová evanjelizácia si vyžaduje, aby celá Cirkev niesla celé evanjelium celému svetu. Cirkev je v samom strede Božieho kozmického zámeru a je jeho určeným prostriedkom na šírenie evanjelia.

Evanjelizácia musí byť prvoradá vzhľadom na nesmiernosť tejto úlohy, dopadz pre večnosť pri prijatí alebo odmietnutí výzvy na spásu a Boží zámer, aby Cirkev niesla evanjelium národom. (Význam a výklad tejto časti zmluvy sa stal predmetom sporu medzi Johnom Stottom a Billym Grahamom, ale ich debata sa týkala skôr zamerania a smerovania Lausanne než nezhody v otázke vzťahu medzi Slovom a službou milosrdenstva).

7. Cirkev, ktorá hlása kríž, musí byť sama poznačená krížom. Stáva sa kameňom úrazu pre evanjelizáciu, keď zrádza evanjelium alebo jej chýba živá viera v Boha, úprimná láska k ľuďom či svedomitá poctivosť vo všetkých veciach vrátane propagácie a financií.

Tu je jasná výzva pre cirkev, aby sa usilovala o krížový život svätosti. Nezáleží nám na tom, čo si myslí svet len preto, že chceme byť populárni. Záleží nám na tom, čo si myslí svet, pretože chceme, aby bol Ježiš oslávený! Lesslie Newbigin mal pravdu: „Jedinou hermeneutikou evanjelia je spoločenstvo mužov a žien, ktorí mu veria a žijú podľa toho.“ Mali by sme sa starať o dôveryhodnosť cirkvi nie preto, že chceme vidieť pochvalu od sveta, ale preto, že chceme vidieť spasenie sveta.

8. Veríme, že sme zapojení do neustáleho duchovného boja s kniežatstvami a mocnosťami zla, ktoré sa snažia zvrhnúť Cirkev a zmariť jej úlohu evanjelizácie sveta. . . . Na ochranu biblického evanjelia potrebujeme bdelosť aj rozlišovanie.

Predchádzajúci citát nám prikazuje, aby sme bdeli nad svojím životom. Tento citát zdôrazňuje realitu duchovného boja, najmä v kontexte ochrany dobrého depozitu, stráženia nášho učenia. Je možné, že dokonca aj medzi ľuďmi, ktorí berú Bibliu vážne a veria, že démoni sú skutoční, sme psychologizovali alebo bagatelizovali neviditeľnú sféru do tej miery, že sme stratili akýkoľvek zmysel pre skutočný duchovný boj? Domnievam sa, že áno, a preto potrebujeme, aby nám globálna cirkev pripomenula duchovné sily, ktoré pôsobia proti svetovej evanjelizácii.

9. Duch Svätý je misionárskym duchom, preto by evanjelizácia mala spontánne vychádzať z cirkvi naplnenej Duchom. Cirkev, ktorá nie je misijnou cirkvou, si protirečí a uháša Ducha.

Tu je opäť Stott: „Ak sme sa bránili misijnému rozmeru života cirkvi, alebo sme ho odmietali, akoby bol zbytočný, alebo sme ho neochotne zaštiťovali niekoľkými povrchnými modlitbami a neochotnými mincami, alebo sme sa zaoberali vlastnými úzkoprsými, provinčnými záujmami, musíme robiť pokánie, to znamená zmeniť svoje zmýšľanie a postoj. Vyznávame, že veríme v Boha? Je to misionársky Boh. Hovoríme, že sme oddaní Kristovi? On je misionársky Kristus. Tvrdíme, že sme naplnení Duchom? Je to misionársky Duch. Tešíme sa z príslušnosti k cirkvi? Je to misionárska spoločnosť. Dúfame, že sa po smrti dostaneme do neba? Je to nebo naplnené plodmi misionárskeho podnikania. Nie je možné vyhnúť sa týmto veciam.“

10. Odmietame ako pyšný, sebavedomý sen predstavu, že ľudia môžu niekedy vybudovať utópiu na zemi. Naša kresťanská dôvera spočíva v tom, že Boh zdokonalí svoje kráľovstvo, a my sa na ten deň, a na nové nebo a zem, v ktorých bude prebývať spravodlivosť a Boh bude kraľovať naveky, tešíme s dychtivým očakávaním.

Akokoľvek môžeme pracovať na tom, aby ľudia prišli k viere a prinášali ovocie spravodlivosti, uvedomujeme si, že naša nádej je nakoniec v Božom zasľúbení, že nastolí svoje kráľovstvo na zemi ako v nebi. Naša vízia kráľovstva nie je totožná s utopickou fantáziou; zúčastňujeme sa na Božom diele, avšak s krotkými očakávaniami, pokiaľ ide o dobro, ktoré by sme mohli dosiahnuť, pričom čakáme na úplné zavŕšenie jeho plánu. Toto je jeden z aspektov eschatologického učeníctva, ktorý chráni pred prehnane realizovanou misiológiou, či už v podobe sociálnej spravodlivosti alebo kresťanského nacionalizmu.

Zmluva sa končí touto výzvou k modlitbe a oddanosti. Nech je to dnes naším srdcom!

Vo svetle tejto našej viery a nášho odhodlania uzatvárame
slávnostnú zmluvu s Bohom a medzi sebou navzájom,
že sa budeme modliť, plánovať a spolupracovať na evanjelizácii celého sveta.
Vyzývame ostatných, aby sa k nám pridali.
Nech nám Boh pomáha svojou milosťou a na svoju slávu,
aby sme boli verní tejto našej zmluve! Amen, haleluja!

Trevin Wax

je jedným z hlavných vedúcich kresťanského vydavateľstva LifeWay. Je tiež šéfredaktorom The Gospel Project a autorom niekoľkých kníh (This Is Our Time, Eschatological Discipleship a Gospel Centered Teaching). S manželkou majú tri deti a žijú v štáte Tennessee, USA.