Biblia a teológia

11. jún

Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou.

Skutky 2:4-6

Aký význam má zoslanie Svätého Ducha? Veď všetko rozhodujúce sa už odohralo pred tým. Na Vianoce prišiel Ježiš, vtelený Boží Syn ako Spasiteľ sveta. Na Veľkú noc dokonal svoje dielo vykúpenia človeka, keď zástupne za nás zomrel a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby sa opäť vrátil k svojmu Otcovi. Na zemi zanechal skupinu svojich učeníkov ako svedkov svojho víťazstva. Čo tu teda ešte chýba? Veď všetko je už dokonané.

Niečo tu predsa ešte chýba, niečo veľmi dôležité. Kľúč k významu Turíc nájdeme v poslednej vete druhej kapitoly: A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň (Sk 2:47, Roh. preklad) Chýba tu ešte cirkev. Bez zoslania Svätého Ducha by nebolo ani cirkvi, ani kresťanov. Kresťanstvo by začalo i skončilo prvou generáciou Ježišových učeníkov. Udalosti narodenia, smrti a vzkriesenia Ježiša Krista by zapadli prachom zabudnutia. To, že nezapadli, za to vďačíme práve Svätému Duchu. Preto Svätý Duch a cirkev patria nerozlučiteľne k sebe. Je to vyjadrené i v Kréde: Verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev všeobecnú. Preto keď na začiatku kapitoly čítame o príchode Svätého Ducha a na konci kapitoly čítame o cirkvi, máme odpoveď na otázku, čo znamenajú Turice. Znamenajú zrod cirkvi. Cirkev si v tento deň pripomína svoje narodenie.

Pritom už deň Turíc predznamenáva jedinečnosť budúcej cirkvi. Pri ceste do zahraničia sa často stretneme s jazykovou, teda  komunikačnou bariérou. Tá má svoj pôvod pri stavbe babylonskej veže, keď Boh potrestal úmysel jej staviteľov tým, že zmiatol ich reč, aby si nerozumeli. Na Turice dochádza k nadprirodzenému odstráneniu jazykovej bariéry na znamenie, že všetky bariéry, ktoré rozdeľujú ľudí vo svete, v cirkvi už rozdeľovať nebudú. Lebo  cirkev používa len jeden spoločný jazyk a tým je jazyk lásky. Každý iný jazyk bariéry neodstraňuje, ale opäť stavia. A to by bolo popretím Turíc.

Pane, nauč i nás hovoriť nadprirodzeným jazykom, ktorý je jazykom lásky!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal