Nezaradené

11. máj

Ježiš odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám. Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Bola už tma a Ježiš sa k nim ešte nevrátil. More sa búrilo, takže dul silný vietor. Odplavili sa asi na dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď zbadali Ježiša kráčať po mori a približovať sa k lodi.

Ján 6:15-19

Ten, ktorý odišiel na vrch a svojich učeníkov nechal samotných plaviť sa na mori, sa k nim opäť vracia. Učeníci zbadali Ježiša. Ježiš neprišiel hneď, ako začala búrka. Učeníkov nechá veslovať na rozbúrenom mori na vzdialenosť niekoľkých kilometrov. Síce nepríde hneď, ale ani nie neskoro. On nikdy nepríde neskoro. Príde vo chvíli najväčšej núdze. Lebo keď je núdza najväčšia, Božia pomoc je najbližšia. Učeníci zbadali Ježiša približovať sa k lodi. Oni Ho síce zbadali až teraz, ale On ich videl po celý čas, čo bol na vrchu. Videl ich vyčerpaných od veslovania… (Mk 6:48).

Ježiš však prichádza spôsobom, ktorý popiera všetky fyzikálne zákony. Učeníci zbadali Ježiša kráčať po mori. On kráča po vode ako po suchej zemi. Tie isté vlny, ktoré zmietajú loďou s učeníkmi, sa pre Ježiša stávajú chodníkom, po ktorom k nim prichádza. Lebo On si vždy nájde cestu k svojim. I vtedy, keď si myslia, že sú sami a oddelení od Neho vysokými vlnami. Ale niet takých vĺn, ktoré by nás mohli oddeliť od Neho a Jeho od nás.

Loď bola uprostred mora (Mk 6:47), ale ani vzdialenosť nemôže vzdialiť Ježiša od nás a nás od Neho. Bola už tma, ale ani tma nás nemôže skryť pred jeho starostlivým pohľadom. On nás nájde i v najväčšej tme, ktorou by sme boli obklopení. Nikdy sa nemôžeme stratiť jeho milujúcim očiam. On má „infračervené videnie“, takže v noci  vidí práve tak dobre ako vo dne.

Táto udalosť, v ktorej Ježiš uprostred búrky kráča po mori, zjavuje jeho božskú moc. On je Pánom všetkých vĺn a všetkých búrok. Lebo všetko, čo nás ohrozuje, je pod jeho kontrolou. A nič z toho, čo nás ohrozuje, sa Mu nevymklo z rúk. Každá búrka v našom živote sa pre Neho stáva dopravným prostriedkom, na ktorom On prichádza k nám. Je dôvodom, aby sa nám priblížil.

Pane, ďakujeme, že ani naša loďka života sa ti nemôže stratiť z očí.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal