Nezaradené

12. január

Otče náš… posväť sa meno tvoje.

Matúš 6:9

Keď Biblia hovorí o Božom mene, hovorí tým niečo dôležité. A síce, že Boh nie je anonymný Boh. On má svoje meno. Nie je ako anonymný pisateľ, ktorý sa pod svoj list nepodpíše. Boh sa „podpisuje“ pod všetko, čo hovorí a koná. V Starej zmluve sa podpisoval menom Hospodin, Pán. V Novej zmluve sa podpisuje ako Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista.

Aké je Božie meno? Jeho meno je sväté (Ž 111:9). Božiemu menu zo svätosti ani ku svätosti nič nechýba. Nikto nič nepridá ani neuberie zo svätosti Božieho mena. Ono bolo, je i naveky bude sväté. Nebo to už vie oddávna. Preto v nebi znie: Svätý, svätý, svätý Hospodin (Iz 6:3)! Ale čo platí o nebi, už o zemi neplatí. Veď ako to vyzerá s Božím menom na zemi? Všelijako, len nie dobre.

Boh zjavil svoje sväté meno človeku. Zároveň mu dal i súhlas k použitiu svojho mena. Tým svoje meno vydal napospas ľudským ústam. Akým ústam? Nečistým ústam (Iz 6:5). A keď je Božie meno používané ľuďmi nečistých úst, tak utrpí veľkú ujmu. Preto Boh k použitiu svojho mena pripojil i varovanie: Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha (Ex 20:7)!

Napriek tomuto varovaniu je príbeh Božieho mena na zemi príbehom stáleho znesväcovania a potupovania. V ústach ľudí sa spája s nadávaním, rúhaním, preklínaním. Hocikto si dovolí o Boha obtrieť svoje nečisté ústa. A čo je najsmutnejšie, Božie meno neraz trpí i v ústach tých, ktorí sa k Nemu hlásia. A to vtedy, keď aj v ich ústach stráca svoju pôvodnú úctu a vážnosť.

Pre Božie dieťa je charakteristické i to, že nie je citlivé na svoje meno, ale na Otcovo meno. Nie je citlivé na to, keď je jeho meno potupované, ale keď je znesväcované Otcovo meno. Trpí tým a túži po tom, aby sa o Bohu hovorilo s úctou a vážnosťou.

Pane, pomôž nám byť viac citlivými na meno nášho Otca!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal