Nezaradené

16. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie.

Lukáš 8: 15

Tak predsa! Síce len jedna zo štyroch, ale predsa sa náš rozsievač dočkal aj dobrej pôdy. Aj veľkej úrody. Jeho úsilie predsa nevyšlo nazmar. Naopak. Straty boli síce veľké, ale úroda z dobrej pôdy ich vysoko prevýšila. Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu (v. 8). Tá úroda, čiže ovocie v živote tých, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom, je výsledkom ich poslušnosti slovu. Oni ho nielen počúvajú, ale aj zachovávajú. A vtedy sa ukáže, akú život premieňajúcu silu zasiate zrno Božieho slova v sebe skrýva. Prináša trvalú zmenu ľudského života, takže o takom človeku platí, že vytrvalo prináša ovocie. Rozsievanie slova teda nikdy nie je bez ovocia. To je radostná správa podobenstva.

A predsa zostáva jedna otázka nezodpovedaná. Aby zrno vyrástlo, je závislé od pôdy. Ale kde sa vzala dobrá pôda? Kde sa vzali tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom? Predsa na strane človeka sveta nie sú žiadne predpoklady pre to, aby sa stal sám od seba dobrou pôdou. Človekom s dobrým srdcom. Ak áno, potom by si mohol pripísať zásluhu na stonásobnej úrode sebe. Potom by sa mohol postaviť pred Boha ako ten, ktorý na rozdiel od ľudí zlých a neúrodných pôd sa dokázal ako človek dobrej pôdy a dobrého srdca.

Nie. Žiadna pôda ľudského srdca nie je dobrá sama od seba. Aby bola úrodnou pôdou, musí sa najprv stať dobrou pôdou. Čo ju však urobí dobrou pôdou? Práve to zrno, ktoré je do nej zasiate. Lebo to zrno Božieho slova má v sebe životodarnú moc. Ono má moc skypriť, zorať tvrdú pôdu tak, aby sa z nej stala dobrá pôda.

Pri tejto pôde sa plní Hospodinovo slovo: Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa ta, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne naprázdno, pretože urobí to, čo som si želal, a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal (Iz 55:10-11). Prečo sa tak stane len pri niektorej pôde a nie pri každej, nevieme. To je pre nás tajomstvo. Ale že sa tak stane, je zázrak Božej milosti a moci. Preto o tento zázrak musíme prosiť pri každom rozsievaní Božieho slova. Aby sa nevrátilo prázdne.

Pane, ďakujeme, že si pôdu nášho srdca nenechal napospas jej beznádejnému údelu!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal