Nezaradené

12. marec

Na to mu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? Amen, amen hovorím ti: O tom, čo vieme, hovoríme a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo, ale vy neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.

Ján 3:9-13

Rozhovor Ježiša s Nikodémom sa zrazu dostane na úplne inú rovinu, osobnú rovinu. Už to nie je o tom, ako môže človek vojsť do Božieho kráľovstva. Je to o tom, kto je kto. Nikodém nie je hocikto. Je verejne uznávaný náboženský učiteľ. Takto o ňom hovorí i Ježiš: Ty si učiteľ v Izraeli. A čo hovorí o Ježišovi Nikodém? V jeho očiach je aj Ježiš učiteľ, a nie hocijaký: Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Takto Ho osloví na začiatku.

Nikodém príde k Ježišovi ako učiteľ k učiteľovi, ako rovný k rovnému. Ale tu sa veľmi mýli. Ježiš je viac než len učiteľ. Nikodém má síce o Ňom vysokú mienku, ale nie dosť vysokú. Preto má problém s tým, čo mu Ježiš hovorí. Jeho hlavný problém nie je v tom, že nerozumie, ale v tom, že neprijíma Ježišovo slovo. Neverí jeho svedectvu. Ježiš pre neho nie je takou autoritou, pred ktorou by sa bol ochotný skloniť a uveriť jeho slovu.

Ako je to teda s Ježišovou autoritou? On si robí nárok na tú najvyššiu autoritu. Je to autorita toho, ktorý zostúpil z neba. Nikto sa nenájde taký, ktorý by vystúpil do neba a potom sa vrátil, aby hovoril o nebeských veciach. Ale Ježiš môže o nich hovoriť ako ten, ktorého domovom je nebo. Ktorý tie nebeské skutočnosti videl na vlastné oči.

A teraz zostúpil z neba, aby o nich vydával svedectvo. Jeho svedectvo o Bohu, o spasení, je svedectvom očitého svedka. Neveriť jeho svedectvu znamená odmietnuť tú najvyššiu autoritu. Uveriť jeho svedectvu znamená prijať tú najvyššiu autoritu, ktorou je Ježiš. Taká viera nie je založená na učení ľudských učiteľov. Je založená na učení Toho, ktorý zostúpil z neba, aby nám zjavil pravdu o tom, ako sa môžeme dostať do neba.

Pane, Ty si zostúpil z neba, aby si nás raz priviedol do neba. Ďakujeme!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal