Biblia a teológia

14. apríl

Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. Hovorili: Zachráň sa, ak si židovský kráľ! Nad ním bol nápis: Toto je židovský kráľ.

Lukáš 23:36-37

Medzi posmievajúcimi sú i rímski vojaci, popravčia čata. Hovoria: Zachráň sa, ak si židovský kráľ! Áno, Ježiš vyznal pred Pilátom, že je Kráľ. Ale Kráľ, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. Preto prišiel v prestrojení ako chudobný, ponížený, slabý, aby uprostred kráľovstiev sveta založil svoje kráľovstvo neba. Tú duchovnú vládu Boha v živote ľudí, ktorí povedia Bohu svoje áno. Ale na rozdiel od všetkých kráľov sveta Ježiš nezaloží svoje kráľovstvo mocou meča, ale mocou lásky. On nepreleje cudziu krv, krv svojich nepriateľov, ale preleje svoju vlastnú krv i za svojich nepriateľov. A práve teraz sa to deje. Práve teraz zakladá svoje duchovné kráľovstvo na zemi. Vojaci, ktorí sa smejú, netušia, že sami pomáhajú tomuto Kráľovi na trón, keď Ho pribíjajú na kríž. Lebo tu na zemi je kríž Ježišovým trónom. Iný trón ako kríž v tomto porušenom svete Boží Kráľ mať nemôže.

Ježiš pred svojou smrťou povedal: A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe (Jn 12:32). Kríž, na ktorý je Ježiš vyzdvihnutý, sa stane jeho trónom, z ktorého bude vládnuť v srdciach mnohých ľudí. Lebo jeho kríž sa stane neodolateľným magnetom, ktorý bude v priebehu dejín priťahovať milióny a milióny ľudí k Ježišovi. V ukrižovanom Kristovi nájdu riešenie svojho života všetci tí, ktorí spoznajú svoju vinu, porušenosť, stratenosť a prázdnotu života. Lebo moc lásky, ktorá vyžaruje z kríža, premáha ľudský vzdor i ľahostajnosť. Priťahuje znepokojené svedomia svojou ponukou milosti a odpustenia.

Od chvíle, ako je Ježiš vyzdvihnutý na kríž ako svoj trón, si už nikto nemusí zúfať nad sebou. Odteraz už nikto nemusí utekať pred Bohom. Odteraz už nikto nemusí žiť v beznádeji a opustenosti. Lebo odteraz má už človek svojho Spasiteľa. Tento ukrižovaný, zavrhnutý, všetkými vysmievaný a opovrhovaný je náš Spasiteľ a Kráľ.

Pane, ďakujeme, že tvoj trón má podobu potupného kríža, na ktorom si i pre nás vydobyl spásu.

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal