Nezaradené

14. december

Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok; jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden – každému podľa jeho schopností – a odcestoval… Po dlhšom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť a povedal: Pane, zveril si mi päť talentov a hľa, získal som ďalších päť. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!

Matúš 25:14-21

Pán zverí svoj majetok sluhom a odcestuje. Jeho neprítomnosť však nie je trvalá, ale dočasná. On sa jedného dňa vráti. Ten deň bude dňom účtovania. Sluhovia budú predvolaní, aby vydali počet zo správy pánovho majetku. To vnáša do nášho života veľkú vážnosť. Ako Pánovi sluhovia raz budeme braní na zodpovednosť za to, ako sme naložili s tým, čo nám bolo zverené.

Každému z nás bol zverený určitý duchovný kapitál. Našou úlohou je tento kapitál rozmnožiť. Ale ako to máme robiť? Tak, ako sa rozmnožuje finančný kapitál. Ten sa rozmnožuje investovaním. Investované peniaze zarábajú ďalšie peniaze. Podobne je to i s duchovným kapitálom. I ten sa rozmnožuje investovaním. Všetko, čo sme od Pána prijali, máme vložiť do služby Bohu i ľuďom. Naša služba je tou investíciou, ktorou sa rozmnožuje duchovný kapitál.

Prvý sluha zdvojnásobil počet zverených talentov. Preto mu pán hovorí: Správne, dobrý a verný sluha! Prečo je sluha nazvaný dobrým? Lebo bol verný. To je to, čo pán očakával od svojich sluhov počas svojej neprítomnosti. Nie veľké výkony či výsledky, ale vernosť v malých, nepatrných veciach. Bol si verný nad málom. Preukázal takú mieru vernosti, akou mierou zodpovednosti bol poverený.

Pán však vernému sluhovi preukáže nesmiernu štedrosť. Nielen že ho povýši, ale dá mu i účasť na svojej večnej radosti. Vojdi do radosti svojho pána! Odteraz čo je pánovo, je i sluhovo. Pánova odmena tak nekonečne prevýši všetko, čo sluha vykonal pre svojho pána.

Pane, uč nás správne investovať všetko, čo si nám dal!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal