Nezaradené

15. december

Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok; jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden – každému podľa jeho schopností – a odcestoval… Po dlhšom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať… Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty a povedal: Pane, zveril si mi dva talenty a hľa, získal som ďalšie dva. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!

Matúš 25:14-19, 22-23

Veľa ľudí dnes trpí nezmyselnosťou toho, čo robia. Načo sa snažiť, načo sa namáhať, keď to aj tak zostane nepovšimnuté a neocenené?! Ale kresťan vie, že všetko, čo tu na zemi robí, má hlboký zmysel. Je to práve naša budúcnosť, ktorá dáva zmysel tomu, čo robíme v prítomnosti. Lebo je to náš Pán, ktorý ocení i odmení vernú službu svojich sluhov.

Čo je podľa podobenstva pánovou odmenou pre sluhov? Pochvala: Správne, dobrý a verný sluha. To na svoju adresu počuje prvý i druhý sluha. Raz ma pochválil človek, ktorého som si veľmi vážil. Pamätám si, ako mi to dobre padlo. Ale žiadna pochvala od človeka nemôže prevýšiť pochvalu od nášho Pána. Veď nezáleží, čo povedia o nás ľudia, ale čo o nás povie ten, ktorému slúžime. Nezáleží na ľudskom, ale na Pánovom hodnotení. A On si u svojich sluhov nadovšetko cení vernosť.

Vernosť je cnosť, ktorá nesúvisí s mierou nášho obdarovania, ale s oddanosťou Pánovi, ktorému slúžime. Verný bol rovnako prvý sluha, ktorému pán zveril päť talentov, ako i druhý sluha, ktorému zveril dva talenty. Jednému i druhému pán hovorí: Bol si verný nad málom. Ale vernosťou v malých veciach dozrievame pre väčšie úlohy. Ustanovím ťa nad mnohým, počuje jeden i druhý.

K odmene teda patrí nielen pochvala, ale i povýšenie. Kto sa osvedčí v časnosti, bude povýšený vo večnosti. Akú konkrétnu podobu bude mať to povýšenie v Božom kráľovstve, nevieme. Ani vedieť nemusíme. Stačí nám vedieť, že Pán nenechá vernú službu neodmenenú. Ale  čo už len môže byť väčšou odmenou ako pozvanie: Vojdi do radosti svojho pána!?

Pane, ďakujeme, že môžeme stáť v tvojich službách!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal