Nezaradené

15. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Asi osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži – Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli.

Lukáš 9: 28 – 32

Petrovo vyznanie spred ôsmych dní je potvrdené udalosťou na vrchu. Tým, čo učeníci vidia a počujú. Dôležitosť tejto chvíle je ešte podčiarknutá Ježišovou modlitbou: … vystúpil na vrch modliť sa. Udalosť bude mať zo strany pozemšťanov len troch svedkov: … vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba. Ostatní učeníci sa o nej dozvedia od týchto troch. Zo strany nebešťanov sa jej zúčastnia dvaja – Mojžiš a Eliáš.

Ale ako je to možné? Veď oni už mali byť dávno mŕtvi! Ako to, že učeníci ich tu vidia živých v rozhovore s Ježišom?! Kde sa vzali? Odkiaľ prišli? Zo záhrobia? Z druhej strany hrobu? Zjavili sa v sláve… To znamená, že oni už patria do oblasti, ktorú charakterizuje sláva, sláva neba, sláva Božieho kráľovstva. Ich prítomnosť na vrchu je potvrdením, že večný život je skutočnosťou, ktorá je našim očiam skrytá.

Prečo však práve oni? Mojžiš je predstaviteľ zákona, Eliáš je predstaviteľ prorokov. Ich prítomnosť na vrchu je svedectvom, že Ježiš je naplnením jedného aj druhého, zákona aj proroctiev. Jedno aj druhé ukazuje dopredu na deň, keď sa naplní zákon aj proroctvá. Ktorý je to deň? Je to deň Ježišovej smrti: Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Hovoria s Ním o tom istom, o čom Ježiš nedávno hovoril svojim učeníkom (Lk 9:22). Medzi hlasom Starej zmluvy a Ježišovým hlasom tak panuje úplná zhoda.

Zdá sa, že učeníci tento rozhovor prespali: Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Ale predsa o všetko neprišli: Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Čo konkrétne videli? Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. Sláva Ježišovho božstva na chvíľu prežiari jeho poníženosť, v ktorej prišiel na svet. A ktorá je len dočasná. Lebo keď opäť príde na svet, príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov (Lk 9:26). Čiže v sláve neba, ktorú zasľúbil aj nám: Keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve (Kol 3:4). Aká to úžasná perspektíva!

Pane, ďakujeme, že raz tvoju slávu uvidíme v plnosti.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal