Biblia a teológia

15. máj

Jozefovi potomkovia povedali Jozuovi: Prečo si nám dal do dedičného vlastníctva len jeden podiel a jednu čiastku? My sme predsa veľký národ, lebo nás Hospodin doteraz požehnával. Jozua im odvetil: Ak ste veľký národ a pohorie Efraim vám nestačí, choďte do lesa a klčujte zem v krajine Perizzejov a Refáovcov. Jozefovi potomkovia povedali: Pohorie nám nestačí a všetci Kanaánci, ktorí bývajú v údolí, majú železné vozy.

Jozua 17:14-16

Môže byť človek nespokojný s tým, čo prijíma od Boha? Práve takí nespokojenci stoja pred Jozuom. Jozefovi potomkovia, kmene Menašše a Efraim verejne vyjadrujú svoju nespokojnosť s podielom, ktorý sa im ušiel. Máli sa im, čo im bolo losom pridelené. Hovoria: Pohorie nám nestačí. Preto chcú viac. Nárokujú si väčší podiel „na koláči“.

Reprezentujú tak postoj ľudí, ktorí majú pocit, že boli o niečo ukrátení. Že život sa k nim nezachoval spravodlivo, že ich o niečo obral, čo im právom patrí. Aj my môžeme mať niekedy pocit, že nám Boh zostal niečo dlžný. Že sme na rozdiel od iných dostali len jeden podiel a jednu čiastku. A to nám nestačí. Chceli by sme viac. Ale Boh nie je náš dlžník, nikdy nebol a ani nikdy nebude. Veď my na nič nemáme právo, ani na život. My sme Boží dlžníci, keď s tým, čo nám udelil, narábame ako so svojím a po svojom. Nie ako správcovia, ale ako vlastníci, majitelia. Pritom vlastníkom a majiteľom všetkého je Boh.

Kto žije s tým, že mu Boh zostal niečo dlžný, je v pokušení si sám vydobýjať väčší podiel na živote a na životnom šťastí. Ale to ho len vzdiali od Boha. Nespokojnosťou so životným údelom vlastne vyjadrujeme nespokojnosť s Bohom. Ale kto sme my, aby sme posudzovali Boha podľa nášho údelu? Ide o to, či On je spokojný s nami a nie my s Ním.

Na čom zakladajú Jozefovi potomkovia svoj nárok na väčší diel? Robia tak z titulu svojej početnosti a teda Božieho požehnania. My sme predsa veľký národ, lebo nás Hospodin doteraz požehnával. Ale Božie požehnanie nám nedáva právo vznášať svoje nároky na úkor druhých. Božie požehnanie je záväzok. Preto Jozua odmieta nároky týchto kmeňov. Keď ich Boh požehnal početnosťou a silou, tak nech si vysúkajú rukávy a priložia ruky k rozšíreniu svojho podielu. Veď preto ich Boh obdaril silou, aby tak mohli urobiť.

Pane, odpusť nám, ak sme niekedy nespokojní s podielom, ktorý si nám pridelil!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal