Nezaradené

15. marec

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.

Ján 3:16

Slová, ktoré tu Nikodém počuje z Ježišových úst, obrátia celú jeho teológiu hore nohami. Ako Žid žil v presvedčení, že Boh miluje len Izrael, svoj vyvolený ľud. Veď Boh si spomedzi všetkých národov sveta vyvolil práve tento národ, ktorému sa dal poznať. Preto jeho láska patrí výlučne Izraelu, Židom. Ostatné národy, pohania, sú z Božej priazne vylúčené. Ale tu počuje, že nikto nie je z nej vylúčený. Práve naopak, každý je do nej zahrnutý. Lebo Boh miluje celý svet, nielen Izrael. Boh miluje i tých, ktorých Židia nemilujú. Miluje i tých, ktorých  my nemilujeme.

Božia láska patrí všetkým bez rozdielu, preto si ju nikto nemôže sprivatizovať. Veď zázrak nie je len to, že Boh miluje všetkých, ale že On miluje i mňa. Mňa, ktorý nie som milovaniahodný. Mňa, ktorý som odsúdeniahodný. Ale práve v tom je Božia láska jedinečná, že je láskou k tým, ktorí si na ňu nemôžu robiť žiaden nárok. Ktorí si zaslúžia presný opak.

Nikodém ako Žid vyznával monoteizmus, vieru v jedného jediného Boha. Ale Ježiš tu o sebe hovorí ako o jednorodenom Božom Synovi. Pre Nikodéma je Ježiš učiteľ, ktorý prišiel od Boha (Jn 3:2). Ale Boží Syn? Ako môže mať Boh Syna!? V jeho ušiach to muselo znieť ako najväčšie rúhanie. A rúhanie sa v Izraeli trestalo smrťou. Ale prečo by to Ježiš o sebe tvrdil, ak by to nebola pravda?!

A nakoniec sa tento učiteľ Izraela dozvie, že jediný spôsob, ako nezahynúť, je uveriť, nie v Boha, v ktorého on už veril, ale v Ježiša: …aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Len ten, kto verí v Ježiša, nezahynie. Ostatní zahynú. Len ten, kto verí v Neho, bude mať večný život. Ostatní nebudú žiť vo večnosti s Bohom. Veriť v Ježiša znamená vložiť všetku svoju dôveru v Neho, v jeho zástupnú obeť na kríži: On zomrel, aby som ja mohol žiť. On vzal na seba moju vinu, aby mi daroval svoju nevinu. Aby som nezahynul.

Pane, aj nás vyzývaš k viere v Teba. Zmiluj sa nad nami, aby sme aj my uverili!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal