Nezaradené

15. november

Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

Zjavenie 1:5-6

Aký je zmysel Kristovej obete? Nielen oslobodiť nás od našich hriechov, ale urobiť z nás kňazov – bohoslužobníkov, ktorí stoja v službách Kristovho kráľovstva. To je nesmierna výsada! Ale čo znamená byť kňazom v službách jeho kráľovstva? Čo je to za kráľovstvo?

Kristus povedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta (Jn 18:36). Ono nie je politickej či mocenskej podstaty, ale duchovnej. Králi tohto sveta založili svoje kráľovstvá mocou meča, keď preliali cudziu krv. Kristus založil svoje kráľovstvo mocou lásky, keď prelial svoju vlastnú krv. Kríž je Kristov kráľovský trón. Tam založil svoje kráľovstvo, svoju vládu. Z kríža vládne nad srdcami ľudí mocou svojej lásky.

Ako sa teda Kristus stal kráľom? Tak, že sa stal kňazom. Úlohou kňaza je prinášať obete. Kristus sa na Golgote stal kňazom i obeťou v jednej osobe. Stal sa obetujúcim i obetovaným. Tým, kto prináša obeť i sám je obeťou. Kristus tak premenil Golgotu – popravisko –  na svätyňu. A kríž – nástroj ľudskej zloby a popravy – premenil na najsvätejší oltár, keď ako kňaz priniesol obeť svojho vlastného života. Také je Kristovo kráľovstvo. Ako začalo, tak i ďalej pokračuje. Ale teraz už cez nás, cez všeobecné kňazstvo veriacich.

Čo teda znamená stáť ako kňaz v službách Kristovho kráľovstva? Tak ako On bol v jednej osobe Kňazom i obeťou, tak aj my máme byť kňazmi, ktorí z vďačnosti za jeho zástupnú obeť prinášajú svoj vlastný život ako obeť Bohu. Tak ako Ježiš svojou obeťou premenil Golgotu na svätyňu, tak aj my máme svojou obeťou premieňať verejný i súkromný priestor na svätyňu. To znamená, že môj každodenný život v manželstve i v rodine má byť bohoslužbou. Môj život v škole, v zamestnaní, v dielni či v úrade má byť každodennou bohoslužbou. Stáť ako kňaz v službách Kristovho kráľovstva znamená meniť svoj životný priestor na posvätný, v ktorom prinášam všetko, čo som a čo robím ako obeť Bohu, ako svoju bohoslužbu.

Pane, ďakujeme za tú nesmiernu výsadu môcť stáť v službách tvojho kráľovstva!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal