Nezaradené

16. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal.  Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Vtedy mu diabol povedal: Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého Božieho slova.

Lukáš 4: 1 – 4

Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Ježišov hlad je tým miestom, na ktoré diabol nadviaže svojím pokušením. Pritom to pokušenie nie je len v duchovnej rovine. Ono neraz zasahuje to, čo je každodenné, praktické, telesné. Tak ako aj v tomto prípade. Veď Ježiš je skutočný človek z mäsa a kostí. On pozná hlad aj zvnútra.

Kto má hlad, túži po nasýtení. Nielen zvieratá, ale aj človek pozná tyraniu žalúdka. Tento tyran neustále volá: Jesť! Jesť! A to nie až vtedy, keď je človek hladný. Ale už vtedy, keď na nás doliehajú starosti o každodenný chlieb. O to, čo budeme jesť a čím sa zaodejeme. Čo dáme jesť nielen sebe, ale aj svojim deťom.

Potreba chleba je prirodzená. Na nej nie je nič zlé. Veriť neznamená byť bez potrieb, ale znamená vedieť, že potreba sa môže stať pokušením. A to vtedy, keď ju povýšim na prvé miesto. Keď sa mi stane modlou, ktorej sa klaniam. Ktorá mi diktuje priority v živote. A diabol využíva naše potreby a nahovára nám: Musíš si najprv zabezpečiť život, svoje potreby. Až potom môžeš myslieť na nebo. Nemá diabol pravdu? Môže človek veriť, keď nemá chlieb? Môže sa hladný človek modliť?

Diabol hovorí: Človek bude žiť iba z chleba. Ježiš však hovorí: … človek nebude žiť iba z chleba… Ako by sme sa museli chvieť o svoj život, ak by bola pravda, že žijeme iba z chleba?! A práve tento strach chce v nás diabol vyvolať, strach o seba, strach o chlieb. Ale keď siahnem po slove, neodsúdil som sa na smrť hladom? Nie, lebo slovo mi sľubuje aj chlieb.

Ten, kto je darcom slova, je aj darcom chleba. Preto sa môžeme vyzbrojiť proti satanskému pokušeniu týmto slovom, ktoré Ježiš cituje: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého Božieho slova. Môžeme sa skryť za to, čo je napísané a tešiť sa z toho, že je to tak. Že keď sa budeme držať slova, Boh nás nenechá zahynúť od hladu. Veď preto nás Boží Syn učí modliť sa: Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň (Lk 11:3).

Pane, odpusť nám, keď niekedy je pre nás chlieb viac ako tvoje slovo!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal