Nezaradené

16. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si na nebesiach...

Lukáš 11: 2

Martin Luther nazval modlitbu Otčenáš najväčším martýrom. Táto modlitba si totiž veľa vytrpela v ústach ľudí, ktorí ju bezmyšlienkovite odriekali (a dodnes odriekajú) ako naučenú básničku. Jej mechanické opakovanie sa niekedy považuje za záslužný skutok. V skutočnosti je to zneváženie vzácneho daru, ktorý cirkev v tejto modlitbe dostala.

Ježiš nás tu berie do svojej školy modlitby, keď hovorí: Vy sa teda modlite takto. Ako? Ako deti k svojmu Otcovi. Z oslovenia Otče náš, ktoré nám Ježiš vkladá do úst je zrejmé, že v modlitbe ide v prvom rade o vzťah. Je to vzťah Boha k človeku, ktorý je vzťahom Otca k dieťaťu. A je to vzťah človeka k Bohu, ktorý je vzťahom dieťaťa k Otcovi.

Oslovenie Otče náš nám tak zvestuje Božie otcovstvo a naše synovstvo. Jedno aj druhé je zázrak. Jedno aj druhé je ovocie Kristovho diela. Lebo On prišiel vytvoriť nový vzťah medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom. Je to vzťah, ktorý má úplne inú, novú kvalitu. Z Božej strany ho charakterizuje otcovstvo. Z našej strany ho charakterizuje synovstvo.

Boli to udalosti Veľkej noci, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista, ktoré vytvorili tento nový vzťah, založený na Kristovej obeti. Boh sa v Kristovi stal naším Otcom. A my sme sa skrze Krista stali Božími deťmi. To je niečo, nad čím žasne apoštol Ján, keď hovorí: Pozrite, akú veľkú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme (1Jn 3:1).

Ježiš, jednorodený Boží Syn nám prišiel dať podiel na svojom synovskom postavení. Na znamenie toho nám dáva podiel i na svojej synovskej modlitbe. Preto oslovenie Otče z modlitby Božieho Syna (Jn 17:1) prechádza aj do modlitby vykúpených Božích synov a dcér v podobe oslovenia Otče náš. Týmto oslovením nás Ježiš vovádza do dôverného vzťahu detí k Otcovi. To je niečo, nad čím by sme mali žasnúť.

Pane, učíš nás pristupovať k Bohu ako k Otcovi. Ďakujeme za túto výsadu.

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal