Nezaradené

17. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil Duch Svätý. I zvolala hlasno: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona! Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Hľa, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone. Blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej oznámil Pán.

Lukáš 1: 39 – 45

Mimoriadne stretnutie! Čím je také mimoriadne? Tým, že v týchto budúcich matkách a ich budúcich synoch sa stretáva Advent s Vianocami. Alžbeta so svojím dieťaťom predstavuje Advent. Mária so svojím dieťaťom predstavuje Vianoce. Advent zvestuje: Príde! Vianoce zvestujú: Prišiel!

Alžbeta je priam vo vytržení z toho, že dávny Boží sľub o príchode Kráľa a Vykupiteľa sveta sa plní priamo pred jej očami. Radosť, ktorú ona prežíva navonok, prežíva aj jej dieťa v skrytosti: Hľa, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone.

Odkiaľ však Alžbeta vie, že práve plod v Máriinom lone je tým zasľúbeným Kráľom? Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav… Alžbetu naplnil Duch Svätý. Svätý Duch je Duch zjavenia. A toto je okamih zjavenia, keď Alžbeta v budúcom Máriinom dieťati spoznáva svojho Pána. Preto nahlas zvolá: Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Dôraz tu nie je položený na slovo matka, ale na slovo Pán, môj Pán. S Máriou k Alžbete prichádza aj zasľúbený Pán.

Tým Alžbeta zároveň potvrdí slová anjela, ktorý Márii oznámil: Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On sa bude volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida (v. 31).

V jej otázke: Ako to… ? je vyjadrený nesmierny údiv a úžas, že tento Pán ešte pred svojím narodením prichádza za ňou, za ženou, ktorá celý život žila s bremenom neplodnosti. S bremenom verejnej hanby a potupy. Ako som sa dostala k tomu, že aj ku mne, biednej žene, sa sklonil? Ako to… Kto sa takto pýta, prezrádza o sebe niečo dôležité. Táto jeho  „nechápavosť“ je znamením, že už začal niečo chápať. Že tajomstvo Vianoc je vlastne
tajomstvom nesmiernej lásky a milosti, ktorá má vyvolať a nanovo vyvolávať údiv a úžas na strane človeka. Aj na našej strane.

Pane, máme rôzne otázky. Odpusť však, keď medzi nimi chýba tá Alžbetina!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.