Nezaradené

16. jún

Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú tvoji žalobcovia? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš!

Ján 8:10-11

V Ježišovej prítomnosti je jeden hriech odkrytý a druhý je prikrytý. On svojím slovom odkryje hriech zbožných a svojím odpustením prikryje hriech ženy. Možno nás prekvapí, že z jej úst nepočujeme ani slovo pokánia. Vari môže byť hriech odpustený i bez pokánia? Pokánie môžeme vysloviť nielen ústami, ale i srdcom. Obžalovaná žena stojí pred Ježišom ako človek zlomeného srdca. Keď odišli jej žalobcovia, mohla odísť aj ona. Mohla, ale neodišla. Zostane tam ako žena, ktorá dala za pravdu svojím žalobcom. Ona naozaj zhrešila. Naozaj si zaslúži odsúdenie. Ona svoj hriech odsúdi vo svojom srdci. To je jediný súd, ktorý nám je dovolený, sebaodsúdenie. Súdiť seba znamená dať Bohu za pravdu. Znamená to stotožniť sa s Božím súdom, ktorý znie: Vinný! Tá, ktorá dala za pravdu svojim žalobcom, ktorá i seba odsúdila, teraz v pokore čaká na Ježišov rozsudok. A On, ktorý ako jediný má právo odsúdiť, žene hovorí: Ani ja ťa neodsudzujem. Ježiš udelí žene milosť odpustenia.

V čom je tá milosť? V tom, že Ježiš odsúdi hriech, ale neodsúdi hriešnika. Aj ženin hriech odsúdi, keď jej skutok nazve hriechom. A keď hovorí: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň, tiež odsúdi jej skutok. Je to hriech, ktorý si zaslúži byť potrestaný. Odpustenie nijako nezľahčuje vážnosť hriechu. Takýto je Ježišov postoj: Plné odpustenie pre hriešnika a plné odsúdenie hriechu. Zázrak Božej milosti je v tom, že to plné odsúdenie hriechu vzal Ježiš na seba. On vzal naše odsúdenie, aby nám mohol udeliť svoje odpustenie. Ani ja ťa neodsudzujem. To je odpustenie za cenu kríža, za cenu jeho vlastnej smrti, v ústrety ktorej Ježiš kráča. Milosť však nielen obdarúva odpustením, ale i zaväzuje k čistote. Preto hovorí žene: Choď a odteraz už nehreš! Už nemusíš hrešiť, lebo odpustenie nielen zbavuje trestu za hriech, ale i láme moc hriechu.

Pane, ďakujeme, že miesto odsúdenia sme mohli prijať milosť odpustenia.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal