Nezaradené

17. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Otče náš, ktorý si na nebesiach…

Lukáš 11: 2

Ježiš po svojom vzkriesení odkazuje svojim učeníkom: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi (Jn 20:17). To, kvôli čomu On prišiel na svet – zo vzbúrených ľudí urobiť Božích synov a dcéry – sa vďaka jeho obeti na kríži stalo skutočnosťou. Táto skutočnosť je vyjadrená oslovením, ktoré nám Ježiš vkladá do úst, keď nás učí modliť sa. Je to oslovenie Boha ako Otca: Otče náš. Aby sme sa my mohli takto modliť, Boží Syn musel zaplatiť cenu vlastného života.

Otče… Aramejčina, ktorou Ježiš hovoril, používala pre otca slovo abba. Takto oslovovali malé deti svojich otcov. Preto sa niekedy stretneme s názorom, že Boha môžeme oslovovať slovom ocko či otecko. Ale oslovenie abba rovnako používali i dospelé deti. I sám Ježiš sa modlí: Abba, Otče (Mk 14:36). Oslovovať Boha slovom ocko či otecko je sentimentálne oslovenie, ktoré hraničí s neúctou. Takéto oslovenie si nechajme pre svojich pozemských otcov. Medzi nimi a naším nebeským Otcom je priepastný rozdiel, ktorý by sme nemali ničím stierať, ani oslovením (Mal 1:6).

Otče náš… Nie môj, ale náš. Týmto slovíčkom nás Ježiš chráni pred tým, aby sme si Boha sprivatizovali. On nie je len môj. A nepatrí len mne. Ani tu nie je len pre mňa. Ak oslovenie Otče nás vovádza do dôverného vzťahu s Bohom ako Otcom, tak oslovenie Otče náš nás vovádza do spoločenstva všetkých Božích detí. Do spoločenstva cirkvi, celej Božej rodiny.

Slovíčko náš nám pripomína, že Boh nemá jedináčikov. Preto nesmieme pestovať individualistické kresťanstvo. Chcieť byť spojený s Otcom v nebi, ale už nechcieť byť spojený s bratmi a sestrami na zemi. Keď prichádzam k Otcovi, nikdy neprichádzam len sám za seba, ale za všetkých svojich bratov a sestry. Preto sa modlitbu Otčenáš môže modliť len úd cirkvi. Lebo to nie je modlitba jednotlivca. Je to modlitba spoločenstva, rodinná modlitba Božích detí. Ako dobre, že Boh nemá len nás!

Pane, ďakujeme, že smieme patriť do rodiny Božích detí.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal