Biblia a teológia

19. február

Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma! Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta.

Ján 1:43-44

Keď Ondrej po stretnutí s Ježišom šiel za svojím bratom Petrom, hovorí: Našli sme Mesiáša (v. 41)! Tu však čítame, že Ježiš našiel Filipa. Niektorí to prežívajú podobne ako Ondrej, keď hovoria: Našiel som Pána Ježiša! Ale mnohí iní to prežili ako Filip: Ježiš našiel mňa! Ja som Ho nehľadal, to On hľadal mňa. Iniciatíva bola na jeho strane, nie na mojej.

K čomu volá Ježiš Filipa? Hovorí mu: Nasleduj ma! Keď Ježiš povoláva človeka, tak ho nevolá k rozhodnutiu, ale k nasledovaniu. On nás v prvom rade nevyzýva, aby sme sa pre Neho rozhodli, zdvihli ruku, či vstali na evanjelizačnom zhromaždení alebo sa pomodlili  modlitbu odovzdania. Vyzýva nás, aby sme Ho nasledovali.

Rozhodnutie je totiž jednorázový akt, nasledovanie je však celoživotný proces. Rozhodnutie má význam len vtedy, ak prerastie v dennodenné nasledovanie Krista. Lebo kresťan je človek, ktorý ide za Ježišom, nasleduje Ježiša, kráča v jeho stopách. Preto sa nás Ježiš nepýta: Rozhodol si sa pre mňa? Obrátil si sa? On sa pýta: Nasleduješ ma? Ideš za mnou? Nepýta sa na to, či sme sa pre Neho rozhodli v minulosti, ale čo o nás platí v prítomnosti.

Keď Ježiš povoláva človeka, tak ho nevolá k nasledovaniu svojho učenia, ale k nasledovaniu svojej osoby: Nasleduj ma! Poď za mnou! Rôzne náboženstvá a sekty volajú ľudí k tomu, aby prijali nejaké učenie, náboženský systém, aby sa zaviazali k dodržiavaniu určitých náboženských predpisov či rituálov. Ale kresťanstvo je v prvom rade o osobe Ježiša Krista, o osobnom vzťahu s Ním. Kto Jeho nasleduje, ten je potom Ním i vyučovaný, čomu má veriť a ako má žiť. Oddanosť Ježišovi sa tak prejaví i oddanosťou jeho učeniu. Ale nás nespasí učenie, ale Osoba, ktorou je Kristus.

Ježiš povolá Filipa a ten poslúchne a ide za Ním. Filip je tak príkladom pripravených ľudí. Ľudí, ktorí sú ako zrelé ovocie na strome. Len ho odtrhnúť.

Pane, ani my sme Ťa nehľadali. Ďakujeme, že Ty si hľadal a našiel i nás.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal