Nezaradené

19. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobré, že sme tu. Urobme tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli.

Lukáš 9: 32 – 36

Učeníci sa stanú svedkami Ježišovej slávy. Tej, ktorú mal Ježiš ako Boží Syn od večnosti u Otca. A ktorá bola tu na zemi zahalená rúchom jeho ľudského tela, a tak skrytá ľudským očiam. Ježiš však pred nimi na chvíľu odtiahne oponu, ktorá delí viditeľný svet od neviditeľného. Vďaka tomu môžu v jeho blízkosti vidieť Mojžiša a Eliáša, ktorí sa zjavia v sláve nebeského sveta. Navyše počujú Boží hlas, ktorý prichádza z večnosti, spoza opony času, aby potvrdil Ježišovo božstvo.

Učeníci tak spoznajú, že Ježiš nie je z tohto sveta, ale z Božieho sveta. Zo sveta večnej Božej slávy. Spoznajú, že tento viditeľný, materiálny svet nie je jediný svet. A že tento pozemský, časný život nie je konečný svet. S takýmto poznaním sa už nedá vrátiť späť a žiť tak, ako keby tento svet a tento život bol všetkým.

Veď to, čo verím o budúcnosti, rozhodne o tom, ako prežijem svoju prítomnosť. Ak som presvedčený, že tento svet a tento život je všetko, čo mám, potom budem žiť pre tento svet a pre tento svet. Ale ak nemám podľahnúť tomu, čo je okolo mňa, musím byť ovládaný tým, čo je nado mnou. Ak nemám žiť pre veci časné, musím byť ovládaný hodnotami, ktoré sú večné.

Dolu „pod vrchom“ sa zdá, že nič iné ako tento viditeľný svet a tento pozemský život neexistuje. A potom sme v pokušení podľa toho aj žiť. Podliehame pokušeniu vecí, ktoré sú viditeľné a hmatateľné. Preto potrebujeme vedieť o veciach, ktoré sú neviditeľné a večné. O nich sa dozvieme „na vrchu“. Tam spoznáme, že je tu aj Boží svet, svet Božej slávy. Že za horizontom času je večný život so svojou slávou, ktorej sa nič z toho tu dole pod vrchom nevyrovná. Vtedy  vidíme celý svoj život v novom svetle a v novej perspektíve, v perspektíve večnosti. Potom náš pohľad na všetko, čo žijeme, pohľad na náš život, zdravie, prácu, rodinu, majetok, všetko, čo tvorí náplň nášho života v prítomnosti, je premieňaný pohľadom do budúcnosti. A my tak môžeme žiť svoj život od konca.

Pane, pomôž nám v časnosti žiť vo svetle večnosti!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal