Nezaradené

2. apríl

Žena mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal: Ja som to – ten, čo sa rozpráva s tebou. Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou, ani jeden však nepovedal: Čo od nej chceš? Alebo: Prečo sa s ňou rozprávaš? Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila! Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu.

Ján 4:25-30

Keď Ježiš ponúkne žene vodu života, ona sa pýta: Odkiaľ vezmeš tú živú vodu? Si azda väčší, ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu… (Jn 4:12)? Keď Ježiš odhalí jej hriešnu minulosť, žena povie: Pane, vidím, že si prorok (Jn 4:19), Spozná, že Ježiš je väčší, než bol otec Jákob. Ale až keď spomenie Mesiáša, ktorého očakávali nielen Židia, ale i Samaritáni, zistí, že Ježiš je najväčší. Nie väčší než ktokoľvek iný, ale ten najväčší. Lebo Ježiš jej hovorí: Ja som to. Ja som ten očakávaný Mesiáš. Týmto sebapredstavením končí Ježišov rozhovor so ženou.

Rozhovor, ktorý je orámovaný dvojakým údivom. Na začiatku je to údiv ženy nad tým, že On, Žid, si pýta vodu od nej samaritánky. Na konci je to údiv jeho učeníkov nad tým, že ich Pán sa na verejnosti rozpráva so ženou. I žena i učeníci žasnú nad tým, že Ježiš je slobodný od predsudkov svojej doby. Od tých predsudkov, od ktorých Ježišovi učeníci slobodní neboli. A nie sú vždy ani dnes.

Keď sa žena dozvie, kto je Ježiš, viac už počuť nepotrebuje. Ona už našla, čo potrebovala. Odkiaľ to vieme? Džbán, ten symbol jej prázdnoty, s ktorým prišla k studni, zostal ležať pri Ježišových nohách. Ona našla živú vodu, lebo našla Ježiša. Ona Mu priniesla svoju prázdnotu, On jej daroval plnosť života. Ona Mu priniesla smäd duše, On v nej otvoril prameň, ktorý bude zvlažovať jej život až do večnosti. A kto sa raz napil z vody života, ten volá k prameňu i druhých. Preto žena beží do mesta, preto volá ľudí k Ježišovi. Veď On jej povedal: Priveď i svojho muža. I nám hovorí: I ty priveď, kohokoľvek, kto sa priviesť dá.

Pane, nechceme piť z tvojho prameňa len my sami. Pomôž nám k nemu priviesť i ďalších!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal