Nezaradené

2. október

Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne! Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi…

Ján 14:9-12

Kto videl mňa, videl aj Otca. Nie div, že toto Ježišovo prehlásenie vyvolá medzi učeníkmi pochybnosti. Veď je to priam neuveriteľné, čo tu Ježiš o sebe tvrdí. A predsa Ježiš nemá pochopenie pre ich pochybnosti. Filipovi hovorí: Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Že ja a Otec sme jedno? Nie, ešte neverí. Ani ostatní učeníci nie. Až neskôr uveria. Preto sa Ježiš dvakrát obráti na nich s výzvou: Verte mi… verte! I predtým už hovorí: Veríte v Boha, verte aj vo mňa (Jn 14:1)!

Na čom však majú založiť svoju vieru v Ježiša? Na tom istom, na čom ju mali založiť aj Židia, na Ježišových slovách a skutkoch. Jeho slová i skutky majú totiž božský pôvod, pôvod v Otcovi. Nedajú sa vysvetliť ničím iným, jedine Bohom. Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky.

Rovnako neuveriteľne znie i  Ježišovo zasľúbenie: Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie. Ježiš tým nemyslí zázraky, ale misiu cirkvi. Tento sľub sa začne plniť už v deň Turíc, keď učeníci pokrstia 3000 obrátených. Začne sa plniť vo chvíli, keď učeníci prekročia hranice Palestíny a pôjdu s evanjeliom do celého sveta.

Tento sľub sa plní od zoslania Svätého Ducha až dodnes. Všade tam, kde moc evanjelia premieňa životy ľudí a kde sa rodia noví ľudia pre nebo, sme svedkami väčších skutkov. Moje i tvoje vzkriesenie z duchovnej smrti pre večný život tak bolo väčším skutkom ako telesné vzkriesenie Lazara späť do pozemského života.

Pane, ďakujeme, že i na sebe sme mohli spoznať jeden z tých väčších skutkov.

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal