Nezaradené

20. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal.  Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Vtedy mu diabol povedal: Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom… Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstvá sveta a povedal: Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, a dám ju tomu, komu chcem. Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje... Potom ho zaviedol do Jeruzalema. Tam ho postavil na chrámové cimburie a hovoril mu: Ak si Boží Syn, skoč odtiaľto. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, aby ťa chránili. Oni ťa vezmú na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň.

Lukáš 4: 1 – 13

Ježiš sa vrátil od Jordánu… Tam prijal Otcovo poslanie stať sa Spasiteľom hriešnikov. Ale na púšti za Ním prichádza diabol so svojou „agendou“. V prvom pokušení Mu ponúkne úlohu sociálneho Mesiáša. Toho, kto vyrieši otázku chleba. Veď ako Boží Syn má moc zbaviť ľudstvo hladu. Stačí Mu slovo, aby sa z kameňa stal chlieb. Svoju moc preto môže použiť aj pre dobro celého sveta. Ako by Ho svet s nadšením privítal, keby vyriešil otázku chleba! Ježišovi nie je táto otázka ľahostajná. Veď preto do našej modlitby vložil prosbu o každodenný chlieb. Ale On neprišiel ponúknuť svetu chlieb, ale spásu. Veď chlebodarcov je veľa, ale Vykupiteľ je len jeden.

V druhom pokušení Mu diabol ponúkne úlohu politického Mesiáša. Ako ľahko by Ježiš mohol založiť celosvetovú ríšu pod svojou vládou! A to bez nutnosti kríža. Stačí prikývnuť na diablovu ponuku:  Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Satan vie, ako si kúpiť človeka. Peniaze, kariéra, sláva, moc, pohodlie. On zdanlivo nemá nič proti Bohu, len chce, aby sme vedľa Boha postavili aj jeho. Ježiš však neprijme povýšenie z diablovej ruky. On ide v ústrety inému povýšeniu, nie na trón, ale na kríž. Tam založí iné kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Lebo Ježiš je Kráľ, ale nie z vôle ľudu, ani z vôle satana, ale z vôle Boha.

V treťom pokušení Mu diabol ponúkne úlohu náboženského Mesiáša. Skok z chrámovej strechy by bol výborný štart ku kariére divotvorcu. K založeniu kultu hrdinského svätca, ktorého by zástupy uctievali a nasledovali. Ale čo by bolo so stratenými hriešnikmi?! Preto Ježiš trikrát povie diablovi svoje nie. Vďaka tomu diabol odchádza porazený a my máme svojho Spasiteľa!

Pane, ďakujeme, že Ťa nič nedokázalo zviesť z cesty kríža!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal