Biblia a teológia

20. október

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

Ján 17:24

Otec dáva, lebo miluje. Miluje Syna, preto Mu dáva svoju slávu. Miluje nás a to rovnakou láskou ako Syna, preto nás dáva Synovi. Vďaka tomu patríme Bohu dvojnásobným právom. Patríme Mu právom stvorenia. Veď z jeho rúk sme vyšli, stvorení na jeho obraz. Ale Otec nás dal Synovi, aby sme Mu patrili nielen právom stvorenia, ale i právom spasenia. Otec nás stvoril, Syn nás vykúpil. Sme stvorení Otcovou rukou a sme vykúpení Synovou rukou.

Aké je Synovo prianie pre tých, ktorých Mu dal Otec? Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Prečo nás chce mať Syn u seba, vo svojej blízkosti? Aby videli moju slávu. Aby sme videli, čo v tomto pozemskom živote vidieť nemôžeme a ani neuvidíme. Čo je to?

Najväčšou túžbou milujúceho je vidieť tvár milovaného. Ale my nevidíme toho, ktorého milujeme. Najväčšou túžbou veriaceho je vidieť toho, v ktorého verí. Ale my nevidíme toho, v ktorého veríme. Najväčšou túžbou zachráneného je vidieť svojho záchrancu. Ale my nevidíme toho, ktorý nás zachránil. Lebo pre náš život v časnosti platí, že nežijeme videním, ale vierou. A tak ako žijeme, tak i umierame. Žijeme vierou a umierame vo viere.

Jedného dňa bude všetko inak. Jedného dňa vieru vystrieda videnie. To, čo je tu našim očiam skryté, bude raz dokonale odkryté. Na tejto strane, na strane časnosti vkročíme do brány smrti ešte ako ľudia viery, aby sme na druhej strane, na strane večnosti vyšli z brány smrti už ako ľudia videnia. Na tejto strane sa naše oči zatvoria, aby sa na druhej strane naše oči otvorili dokorán. Náš prvý pohľad bude patriť Synovej sláve. A kde uvidíme Synovu slávu? V Synovej tvári. Budeme Ho vidieť tvárou v tvár, takého, aký je, v plnosti jeho božstva, moci, múdrosti, milosti a lásky. Náš pohľad už nikdy nebude patriť niekomu alebo niečomu inému. Celú večnosť budeme uchvátení tým, čo uvidíme v jeho tvári, v tvári nášho Spasiteľa a Vykupiteľa!

Pane, ďakujeme, že náš zrak raz bude patriť tvojej tvári a tvojej sláve!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal