Biblia a teológia

4. apríl

Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu a hovorili: Ak si Mesiáš, povedz nám to! On im odpovedal: Aj keď vám poviem, neuveríte.

LUkáš 22:66-69

Ježiš stojí pred svojimi sudcami. Stvoriteľ sveta je súdený svojím stvorením. Vtelený Boh sedí na lavici obžalovaných. Aké absurdné a predsa skutočné! Čo je úlohou súdu? Rozhodnúť o vine či nevine obžalovaného. Z čoho je Ježiš obvinený? Akú vinu Mu chce cirkevný súd pripísať?

Skoro celé tri roky boli títo zbožní Izraela, starší z ľudu, kňazi a zákonníci v neustálom konflikte a spore s Ježišom. Pohoršoval ich tým, s kým sa stýkal. Priatelil sa s hriešnikmi, colníkmi a prostitútkami, ktorými oni opovrhovali a ktorých zavrhovali. Pohoršoval ich tým, že opakovane porušoval cirkevnú tradíciu, keď uzdravoval v sobotu. Do krvi ich urazil, keď ich nazval pokrytcami a obielenými hrobmi, ktoré sú zvnútra plné nečistoty. Podkopával ich autoritu u ľudí, keď si nárokoval právomoc odpúšťať hriechy a konať v Božom mene. Závideli Mu jeho popularitu u ľudu a znenávideli ho za všetko, čo hovoril a konal. Po troch rokoch konfliktov nakoniec stojí pred svojimi sudcami.

Cirkevný súd sa však netýka toho, čo Ježiš robil, alebo učil. Týka sa výlučne jeho osoby, toho, kým bol. Povedz nám, kto vlastne si? Si ty Kristus, ten zasľúbený Mesiáš, ktorý mal prísť? Si Boží Syn, Syn jediného pravého Boha? V súvislosti s Ježišom niet dôležitejšej otázky než je táto. Ale títo sudcovia sa nepýtajú preto, aby zistili pravdu. Oni rozsudok vyniesli ešte pred súdom a ten znie: Vinný, musí zomrieť. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť (Lk 22:2). Teraz už len hľadajú zámienku na Ježišovo odsúdenie. Ježiš tu odhaľuje ich nečestnosť a pokrytectvo, keď hovorí: Aj keď vám poviem, neuveríte. Prečo neuveria? Pre tú istú príčinu, prečo i dnes mnohí neveria. Lebo veriť nechcú. Prečo nechcú? Lebo sa boja o seba. Pravda o Ježišovi by ich ohrozila. Ona si totiž nárokuje na náš život. Ak je Ježiš Kristus, Boží Syn, potom nič v našom živote už nemôže zostať tak ako doteraz. Nič nemôže zostať po starom. Toto je to, čoho sa mnohí boja. A čo my?

Pane, pomôž nám prijať pravdu o Tebe so všetkými dôsledkami pre náš život!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal