Nezaradené

21. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

No vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé.

Lukáš 6: 27 – 29

Milujte svojich nepriateľov! Kto to hovorí? Ten, ktorý sa za svojich nepriateľov modlil na kríži. Ježiš nechce od nás niečo, čo by On sám neurobil. On nás vždy predchádza svojím príkladom. Aj v milovaní nepriateľov. Veď my sme boli zachránení láskou, ktorá je láskou k nepriateľom: ... boli sme smrťou jeho Syna zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi… (Rim 5:10). A práve táto Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali (Rim 5:5). Čo Ježiš od nás žiada, k tomu nás aj vystrojí.

Láska k nepriateľom nás robí slobodnými ľuďmi. Sme slobodní od toho, ako sa oni správajú k nám. Môj vzťah k nepriateľovi tak nie je podmienený či závislý od jeho vzťahu ku mne. On mi môže všelijako ublížiť. Ale jedno nemôže. Nemôže mi zabrániť v tom, aby som ho miloval. Ak by som ja upustil od postoja lásky, jeho nenávisť by porazila moju lásku. Potom by už neplatilo, že láska je silnejšia ako nenávisť. Ale Božia láska, láska agapé, je neporaziteľná. A práve to je láska, ktorou môžeme a máme milovať.

Láska má však nielen aktívnu, ale aj pasívnu podobu. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. Vari má kresťan nechať urobiť zo seba fackovacieho panáka? Vari sa nemá brániť, keď je fyzicky napadnutý? Nie. Ani jedno ani druhé. Tu ide o niečo iné.

Facka daná opakom ruky na pravé líce bola v Oriente považovaná za veľkú urážku (pozri Mt 5:39). Teda nejde tu o úder, ale o urážku. A Ježiš nám hovorí, aby sme sa neodplácali za urážku urážkou, ale radšej zniesli poníženie. Zriekli sa pomsty. Prirodzená reakcia je facka za facku, urážka za urážku. Ale Ježišov učeník má nastaviť aj druhé líce. Má prevýšiť krivdu tým, že krivdiaceho radšej premôže objatím ako úderom. Lebo proti úderu sa človek môže brániť. Ale proti láske nie. Láska však od nás vyžaduje trpezlivosť. Máme nastavovať druhé líce v nádeji, že skôr sa unaví ruka toho, kto údery rozdáva, ako chrbát toho, kto údery znáša. Prečo? Lebo kríž je mocnejší než akákoľvek moc tohto sveta. Kríž je víťazstvo lásky nad zlom. A k tomu sme volaní. Kráčať spolu s Ježišom cestou kríža.

Pane, keď Ty si miloval nás, svojich nepriateľov, pomôž nám milovať tých našich!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal