Biblia a teológia

22. apríl

V ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám! Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

Ján 20:19-20

O akom pokoji hovorí Ježiš vo svojom veľkonočnom pozdrave? Boh skrze ústa izraelských prorokov oznámil, že keď príde Mesiáš, bude sa volať Knieža pokoja a jeho vláda bude vládou pokoja. Bolo to vlastne zasľúbenie, že Kristus zmieri dve znepriatelené strany, takže medzi nimi zavládne pokoj, mier. Tými znepriatelenými stranami však nie sú nejaké krajiny, ale Boh a človek. Biblia totiž hovorí, že človek žije v spore s Bohom a príčinou tohto sporu je človek, jeho hriech. Človek svojou rebéliou voči Bohu spôsobil, že medzi ním a Bohom vládne stav nepriateľstva. Tento stav však neohrozuje Boha, ale človeka. My nie sme pre Boha nebezpeční, ale On pre nás áno. Ako možno tento stav nepriateľstva odstrániť? Ako môže hriešny človek byť zmierený s Bohom tak, aby medzi ním a Bohom zavládol mier, pokoj? Aby mu z Božej strany nič nehrozilo?

Práve na to odpovedá Veľká noc. Boh sa rozhodol odstrániť nepriateľstvo a zmieriť sa s človekom. Ako? Tak, že odstránil príčinu nepriateľstva, náš hriech. Ako? Tak, že Kristus vzal na seba náš hriech a na kríži niesol na sebe naše odsúdenie. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom (Iz 53:5). Preto prvé slová vzkrieseného Ježiša hovoria o pokoji: Pokoj vám! To nie je len prianie pokoja, to je oznámenie pokoja, dar pokoja, ktorý má základ v odpustení hriechov. Lebo bez odpustenia niet zmierenia, niet pokoja. Týmto pozdravom Ježiš uisťuje učeníkov o odpustení: Už je koniec nepokoja, medzi vami a Bohom je to dané do poriadku. Ja som to dal do poriadku, svojou obeťou na kríži. Na potvrdenie toho Ježiš ukazuje svoje ruky a bok. Sú názornou rečou, ktorej sa nedá nerozumieť. Hovoria o kríži ako o mieste, kde ten pokoj Ježiš pre nás vydobyl, za cenu vlastnej smrti. Nie div, že učeníci prežijú veľkú radosť. Žiadna radosť sa nevyrovná radosti z odpustenia z hriechov, z toho, že je koniec nepriateľstva medzi nami a Bohom. Že nastal mier, pokoj, lebo Boh už nič proti nám nemá.

Pane, ďakujeme, že svojou obeťou si pochoval nepriateľstvo medzi Bohom a nami!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal