Biblia a teológia

18. január

Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Matúš 6:11-13

Modlitba Otčenáš začína Otcom, ktorý je na nebesiach, ale pokračuje deťmi, ktoré sú na zemi. Najprv prichádzajú na rad Otcove záujmy: tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa. Potom prichádzajú na rad naše potreby: náš chlieb, naša vina, naše pokušenie.

Na týchto prosbách o naše potreby je pozoruhodná ich obsiahlosť. Je v nich obsiahnutý celý náš život, a to z hľadiska časového i obsahového. Naša prítomnosť je obsiahnutá prosbou o chlieb, ktorý tu stojí zástupne za všetky naše materiálne potreby. Naša minulosť je obsiahnutá prosbou o odpustenie toho, čím sme sa previnili. Naša budúcnosť je obsiahnutá prosbou o záchranu z moci pokušenia a zla. Pre prítomnosť prosíme o chlieb, pre minulosť prosíme o odpustenie a pre budúcnosť prosíme o vyslobodenie z pokušenia.

Z hľadiska obsahového zahŕňajú tieto prosby oblasť telesnú, duchovnú i morálnu. Prvá prosba odpovedá na telesnú potrebu chleba. Druhá prosba odpovedá na duchovnú potrebu odpustenia. Tretia prosba odpovedá na morálnu potrebu pomoci v zápase s pokušením.

Týmito prosbami tak vyznávame svoju závislosť od Boha. Naša závislosť je hneď trojnásobná. Materiálne sme závislí od daru chleba a od všetkého, čo s tým súvisí, naše zdravie, sily, zamestnanie. Duchovne sme závislí od daru odpustenia. Tak, ako potrebujeme chlieb na každý deň, potrebujeme i odpustenie na každý deň. Morálne sme závislí od daru pomoci a vyslobodenia z moci pokušenia.

Čiže v materiálnej oblasti stojíme pred Bohom ako žobráci, ľudia s prázdnymi rukami, ktorí prosia: Daj nám. V duchovnej oblasti stojíme pred Bohom ako vinníci, ktorí prosia: Odpusť nám. A v morálnej oblasti stojíme pred Bohom ako slabosi, neschopní vzdorovať zvádzajúcej moci zla. Preto prosíme: Zbav nás! Aké pokorujúce!

Pane, ďakujeme, že nám odkrývaš našu úplnú závislosť od nebeského Otca.

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal