Biblia a teológia

22. september

Vtedy povedal Boaz starším i všetkému ľudu: Dnes ste svedkami, že som z Noéminej ruky kúpil všetko, čo bolo Elimelechovo, i všetko, čo patrilo Kiljónovi a Machlónovi. Tým som dostal aj Rút, Machlónovu ženu, za svoju manželku, aby som oživil meno zosnulého v jeho dedičstve a nevyhynulo jeho meno spomedzi bratov a z brány jeho rodiska. Dnes ste toho svedkami.

Rút 4:9-10

V izraelskom zákone bol zakotvený inštitút sociálnej pomoci. Podľa neho mal Izraelita pomôcť svojim príbuzným, keď sa ocitli v núdzi. Napríklad mal vykúpiť svojho príbuzného, ak sa pre dlhy dostal do otroctva. Mal vykúpiť majetok – pole, ktoré jeho príbuzný predal z núdze. A mal sa oženiť s vdovou po bratovi alebo príbuznom a splodiť s ňou deti, aby nevymrel rod zosnulého. Toto nebola povinnosť, ale právo príbuzného, teda výkupné právo. Vykupiteľom, ktorý je ochotný zaplatiť výkupné v prípade Noémi a Rút a tak vykúpiť obidve vdovy z ich biedy, je Boáz. Nemusí to urobiť, ale chce. Prečo chce? Pretože miluje Rút.

Boáz sa stáva vykupiteľom, pretože miluje láskou, ktorá nehľadí na cenu, ktorú musí zaplatiť. To je láska, ktorej nejde len o vlastné dobro, ale o dobro druhého. Láska, ktorá nechce mať druhého pre seba, ale ktorá tu chce byť pre druhého i za cenu obete. Týmto činom vykúpenia sa Rút – pohanka stáva príslušníčkou vyvoleného národa. Je prijatá za dcéru Izraela. A navyše sa stáva Boázovou manželkou, manželkou svojho vykupiteľa.

Boaz v úlohe vykupiteľa je predobrazom iného Vykupiteľa. Lebo o niekoľko storočí neskôr sa v tom istom meste Betlehem narodí Vykupiteľ sveta. Boazova láska k Rút, ktorou ju vykúpil z jej biedy, je na osobnej rovine len maličkou ukážkou a príkladom toho, čo sa raz odohrá na celosvetovej rovine. Tak ako bola Rút vykúpená Boazovou láskou, tak aj my sme boli vykúpení Božou láskou. Ak pre Boaza milovať znamenalo zaplatiť výkupné, tak pre Božieho Syna milovať znamenalo zaplatiť to najväčšie výkupné. Boží Syn – Vykupiteľ sveta platil vlastnou krvou, vlastným životom. Ak chceme vedieť, čo znamená milovať, musíme sa pozrieť na kríž. Lebo tam je zjavená pravá láska.

Pane, aká veľká musí byť tvoja láska, keď si nás vykúpil za cenu vlastného života!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal