Nezaradené

23. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

On však povedal: Amen, hovorím vám, že nijaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. Pravdu  vám hovorím: Za čias Eliáša, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. Ale Eliáš nebol poslaný k nijakej inej, iba k vdove do Sidónskej Sarepty. A za čias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných. No nikto z nich nebol očistený, iba Náman zo Sýrie. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali a vyhnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa.

Lukáš 4: 25 – 30

Obyvatelia Nazareta stáli príliš blízko Ježiša, aby videli jeho pravú veľkosť. Ježiš bol pre nich len Jozefov syn, tesársky učeň. On však nie je ani prvý, ani posledný, ktorého stihol údel proroka vo svojej domovine: Amen, hovorím vám, že nijaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. Podobný údel už dávno pred Ním stihol aj dvoch izraelských prorokov, Eliáša a Elizea.

Ako to bolo s Eliášom? V čase niekoľkoročného sucha, keď v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. Boh však neposlal Eliáša ani k jednej z nich. Svojho proroka poslal iba k vdove do Sidónskej Sarepty. Teda k pohanskej vdove. Ako to bolo s Elizeom? Za jeho čias bolo v Izraeli mnoho malomocných. No nikto z nich nebol očistený, iba Náman zo Sýrie. Teda pohan. Čo tým Ježiš zvestuje? Božiu slobodnú milosť, ktorá nie je viazaná na Izrael, ale prekračuje hranice vyvoleného národa. Ktorá nerobí rozdiel medzi Izraelom a pohanmi. Keď je odmietnutá jednými, preukáže ju druhým. Ako muselo poskočiť srdce pohana Teofila i ďalších pri čítaní týchto slov! Milosť je aj pre pohanov! Ale židovskí poslucháči v synagóge reagujú úplne opačne: Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Milosť pre pohanov? V ich ušiach to znelo ako rúhanie.

Ale pri hneve to nezostane. Zmocní sa ich vražedná nenávisť. Vyženú Ježiša z mesta a pokúsia sa Ho zabiť. Zatiaľ neúspešne. O tri roky neskôr už budú úspešnejší. Tak sa plní slovo: Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali (Jn 1:11). Na túto udalosť v Nazarete tak dopadá tieň kríža. Ale aké zvláštne! Tento zavrhnutý Ježiš sa práve vďaka svojmu zavrhnutiu vlastnými stane Spasiteľom pohanov! Aj naším Spasiteľom! Lebo čas milosti, ktorý Ježiš vyhlásil v synagóge v Nazarete, platí až dodnes. Platí aj pre nás. Ako dobre!

Pane, ďakujeme, že nepatríš len niektorým, ale všetkým. Pomôž nám, aby sme aj my patrili Tebe!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal