Nezaradené

23. september

Keď Judáš vyšiel, Ježiš povedal: Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený v ňom. A keď je v ňom oslávený, aj Boh ho oslávi v sebe a oslávi ho čoskoro.

Ján 13:31

Judáš odchádza za židovskou veľradou, aby zradil Ježiša. Jeho zrada dá do pohybu celý rad udalostí, ktoré povedú k Ježišovmu ukrižovaniu. Ale na naše prekvapenie Ježiš nehovorí o utrpení, ktoré Ho čaká. Hovorí o sláve, ktorou bude oslávený: Teraz je oslávený Syn človeka. Kedy bude oslávený? Teraz… O chvíľu prídu pre Neho vojaci a odvedú Ho v putách na výsluch k veľrade. Ale to nič nezmení na Ježišovom oslávení. Pri výsluchu bude bitý, falošne obvinený a odsúdený. Ale to nič nezmení na Ježišovom oslávení. Predvedú Ho pred Piláta, kde Ho brutálne zbičujú a odsúdia na smrť. Ale to nič nezmení na jeho oslávení. Pribijú Ho na kríž, aby tam zomrel najkrutejšou smrťou, akú vtedajší svet poznal. Ale to nič nezmení na Ježišovom oslávení. Lebo práve pre hodinu jeho smrti platí: Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený v ňom. Práve kríž sa stane Ježišovou slávou i Božou slávou. Ako máme tomu rozumieť?

Osláviť znamená zjaviť, odkryť, ukázať, aký Boh v skutočnosti je. A to urobí Syn práve na kríži. On celému svetu zjaví Boha v jeho najhlbšej podstate. Dovtedy svet poznal Boha ako Stvoriteľa. Ako toho, ktorý zjavil svoju moc v diele stvorenia. Židia Ho poznali ako Zákonodarcu. Ako toho, kto zjavil svoju vôľu v Desatoro. Ale nič z toho nezjavuje Boha v plnosti. Na to, aby sme mohli spoznať, aký Boh v skutočnosti je, sa Boh musel stať človekom. Ježiš ako vtelený Boží Syn je plným, dokonalým zjavením Boha, Otca. Ale ako sa Otec oslávi v Synovi? Čo nové zjaví Syn o Otcovi? Akú novú hodnotu Syn ukáže svetu, ktorú svet dovtedy nevidel? V Ježišovi sa Boh oslávi tým, že zjaví svoju najhlbšiu podstatu, ktorou je láska. Ale nie je to hocijaká, ale ukrižovaná láska.

Kríž sa odteraz stane definíciou Božej lásky. Boh, ktorý miluje, vo svojom Synovi zástupne zomiera za hriešneho človeka. Kríž sa odteraz stane meradlom Božej lásky. Nemáme merať Božiu lásku k nám okolnosťami nášho života, ale jedine krížom. Ak chceme vedieť, ako nás miluje, musíme sa pozrieť na kríž.

Pane, ďakujeme, že si nám práve na kríži zjavil lásku svojho Otca k nám.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal