Biblia a teológia

24. marec

Prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Ježiš poslal Petra a Jána a povedal im: Choďte a pripravte nám veľkonočného baránka… Keď prišla hodina, zaujal s učeníkmi miesto pri stole. Tu im Ježiš povedal: Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.

Lukáš 22:7-8, 14-15

Učeníci sú poslaní pripraviť veľkonočného baránka. Netušia, že ten pravý veľkonočný Baránok je už dávno pripravený. Pripravil ho nebeský Otec. Keď sa Izák cestou na vrch Mórija pýta svojho otca Abraháma: Kde je baránok na obetovanie? Abrahám odpovedá: Syn môj, baránka si obstará Boh. Tak sa i stalo. Kristus ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. (1.Pt 1,19-20) Na stole leží baránok, ktorého pripravili učeníci. Ale za stolom sedí Boží Baránok, ktorého pripravil Otec.

Tento Baránok v predvečer svojej smrti otvára pri stole svoje srdce. V jeho srdci vidíme veľkú túžbu. Jeho túžbou sú jeho učeníci. Túži po stolovaní s nimi, ktoré je obrazom intímneho spoločenstva. Kto sú tí, po ktorých túži? Sedia tam ostatní učeníci, ktorí o chvíľu zbabelo utečú. Vari Ježiš túži i po nich? Áno, aj po nich. Sedí tam Peter, ktorý Ho o chvíľu zaprie. Túži Ježiš i po Petrovi? Áno, i po ňom. Sedí tam Judáš, ktorý Ho o chvíľu zradí. Túži Ježiš i po Judášovi? Áno, i po ňom.

Čo je to vlastne za túžba, ktorá túži i po zradcovi i po zapierajúcom i po zbabelcoch? Ježiš netúži po nich preto, že ich potrebuje. Veď On si nič dobré od nich nesľubuje, nič dobré od nich nečaká. Jeho túžba nie je nič iné ako jeho láska. Túži po tých, ktorých miluje. Boh sa tak v Kristu zjavuje ako ten, ktorý túži po človeku, po nás. Ktorý nás miluje do takej miery, že za nás zomiera. Jeho túžba po nás Ho privádza na kríž. Lebo len tak môže byť jeho túžba po nás naplnená. Len cez obeť kríža môžeme byť Ním zachránení a patriť Mu na veky.

Pane, kiež by sme i my tak túžili po Tebe, ako Ty túžiš po nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal