Nezaradené

3. júl

Opýtali sa ho teda: Ako to, že sa ti otvorili oči? On odpovedal: Človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal: Choď k Siloe a umy sa! Šiel som teda, a keď som sa umyl, začal som vidieť. Opýtali sa ho: Kde je ten človek? Odpovedal: Neviem. Toho pred tým slepého priviedli k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. Preto sa ho aj farizeji opýtali, ako začal vidieť. Povedal im: Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. Tu niektorí z farizejov povedali: Ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní však hovorili: Ako môže hriešny človek robiť také znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka.

Ján 9:10-16

Pokiaľ bol muž slepý, nikto sa o neho nezaujímal. Ale od chvíle jeho uzdravenia Ježišom sa všetko zmení. Stane sa predmetom záujmu nielen svojich susedov, ale i cirkevnej vrchnosti. Jeho uzdravenie vyvolá mnohé otázky. Tak ako vyvolá otázky Kristovou mocou zmenený život človeka. Na tú zmenu nemusí človek upozorňovať sám. Ak je skutočná, neunikne pozornosti ľudí okolo. A potom je len otázka času, kedy sa začnú pýtať. Vtedy je príležitosť k svedectvu.

Susedov najprv zaujíma, ako bol muž uzdravený. Potom sa pýtajú na toho, kto ho uzdravil. Mužovo svedectvo je veľmi stručné a vecné. Drží sa faktov, nič nepridáva, ani nezveličuje. Povie nielen, ako sa to stalo, ale i kto ho uzdravil: Človek menom Ježiš. To, kde je teraz Ježiš, nevie. Povie len to, čo vie. Svoje svedectvo zopakuje i pred farizejmi, ku ktorým je privedený, aby sa jeho uzdravenie úradne vyšetrilo. A práve na cirkevnej pôde jeho svedectvo narazí.

Zázrak uzdravenia sa totiž odohral v sobotu, preto sa vyšetrovanie zameria na osobu uzdravovateľa. Pre jedných je to jasné: Ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. I dnes je pre niektorých zachovávanie soboty kritériom zbožnosti. Iní však majú opačný názor: Ako môže hriešny človek robiť také znamenia? Také neslýchané znamenia, aby uzdravil slepého od narodenia?! (Jn 9:32) Áno, presne tak. Ježiš robí neslýchané znamenia. Koná skutky, pre ktoré neexistuje prirodzené vysvetlenie, lebo sú to Božie skutky. O takom skutku vydá bývalý slepec svedectvo, keď povie: …a vidím. Už to platí i o nás?

Pane, ďakujeme, že Ty i dnes vyvádzaš z duchovnej tmy na svetlo.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.