Nezaradené

25. apríl

Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Ján 5:24

Amen, amen, hovorím vám. Keď chce Ježiš niečo zdôrazniť, tak to vždy uvedie týmito slovami. Chce, aby sme zbystrili pozornosť, napli uši, dávali pozor, aby nám neuniklo ani jedno slovo z toho, čo nám chce povedať. Čo také dôležité nám chce povedať v tomto verši? Je to niekoľko slávnych skutočností, ktoré však neplatia o každom, ale len o niekom. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal. Je tu reč o počúvaní a o viere. Veď viera je z počutia. Človek musí najprv niečo počuť, aby mohol uveriť.

Čo musí počuť? Nie slová hocikoho, ale moje slovo, hovorí Ježiš. Čím sa jeho slovo líši od slova iných ľudí? Ježiš neprišiel vo svojom vlastnom mene. On prišiel v Otcovom mene, ktorý Ho poslal, aby oznámil jeho vôľu. Preto Ježiš hovorí Božie slová (Jn 3:34). Čo Ježiš hovorí, Boh hovorí. Počúvať, teda prijímať Ježišovo slovo tak znamená i veriť tomu, ktorý Ho poslal. Tomu, kto stojí za Ježišom.

O tom, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, potom platí, že prešiel zo smrti do života. Z akej smrti? Do akého života? Keď žijeme bez Krista, žijeme svoju smrť, duchovnú smrť. Sme mŕtvi pre vzťah s Bohom, oddelení od prameňa života, ktorý je v Bohu. Ale vo chvíli, keď Kristus skrze našu vieru vstúpi do našej smrti so svojím darom milosti, rodíme sa do nového života. Zo stavu smrti prechádzame do stavu života s Bohom. Predtým oddelení od Boha, teraz spojení s Ním v osobnom vzťahu lásky a oddanosti.

Vďaka tomu o kresťanovej prítomnosti platí Ježišovo slovo: …má večný život. Nie, že bude mať, ale už má. Pre kresťana večný život už začal, tu a teraz. A tento život bude pokračovať i za hranicou smrti. Lebo keď vstúpime do vzťahu s Bohom, On do nás vkladá svoj večný, nesmrteľný život. V našom smrteľnom tele tak prebýva život, ktorý prežije i našu smrť, lebo má pôvod vo večnom Bohu. Môžeme tak ísť v ústrety našej smrti s týmto zasľúbením večného života.

Pane, pomôž nám počúvať a veriť, aby i o nás platili tieto skutočnosti!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal