Nezaradené

25. december

V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete… A všetci sa šli  dať zapísať – každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu. A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta.

Lukáš 2:1-7

Cisár Augustus sníval sen o dokonalej ríši, ktorej architektom bude on sám. Aby však mohol uskutočniť svoju politickú víziu, potreboval peniaze. Preto sa rozhodol previesť sčítanie obyvateľstva, na ktoré chcel uvaliť dane. Augustus však netuší, že týmto nariadením napĺňa iný sen, oveľa väčší a slávnejší než ten jeho. Sen, ktorý už po celé stáročia snívali židovskí proroci. Sen o inej ríši než bola tá rímska a o inom vládcovi než bol Augustus.

Židovskí proroci snívali sen o kráľovstve, ktorého Kráľ nebude žiť z obetí svojich poddaných, ale ktorého poddaní budú žiť z obeti svojho Kráľa. Snívali sen o kráľovstve, ktorého Kráľ nebude prelievať cudziu krv, ale ktorý preleje svoju vlastnú krv. Ktorý nebude vládnuť silou meča, ale mocou svojej lásky.

Tento sen sa však nezrodil v hlavách ľudí, náboženských vizionárov, či filozofov. Ten vložil do myslí a sŕdc židovského národa sám Boh. Zjavil im, že jedného dňa sa tento Kráľ narodí v Betleheme, v rodisku kráľa Dávida ako jeho potomok. A Márii Boh zjavil, že ona bude tá, ktorá porodí tohto Kráľa.

Ako sa to však naplní, keď Jozef s Máriou žijú v Nazarete? Tu prichádza na scénu cisár Augustus s príkazom vykonať súpis ľudu podľa miesta rodiska. Celá rímska ríša sa dá do pohybu, i Jozef s Máriou, aby sa naplnil Boží plán, o ktorom cisár nemá ani tušenie. Udalosť, ktorá zmení dejiny sveta, je potom zaznamenaná v jedinom verši: A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. Takýto počiatok má kráľovstvo, ktoré pretrvá všetky kráľovstvá sveta. Takýto počiatok má Kráľ tohto kráľovstva, pred ktorým sa raz sklonia všetci králi zeme i cisár Augustus.

Pane, ďakujeme, že môžeme patriť medzi tých, ktorí už teraz skláňajú svoje kolená pred Tebou!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal