Nezaradené

25. marec

Otec miluje Syna a všetko mu dal do rúk. Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev.

Ján 3:35-36

Už raz sme sa v tejto kapitole stretli s Božou láskou. Bola to Božia láska k svetu: Boh tak miloval svet… (Jn 3:16a). Teraz sa s ňou stretávame znovu. Tentokrát je to však láska Otca k Synovi: Otec miluje Syna. To, že Otec miluje Syna, je pochopiteľné. Veď je to jeho jediný, jednorodený Syn. To, že Boh miluje svet, je však nepochopiteľné. Veď je to vzbúrený svet. Syn je milovaniahodný. Svet však nie je milovaniahodný. Svet je odsúdeniahodný. A predsa. Boh nemiluje len milovaniahodného Syna, ale i nemilovaniahodný svet.

Čo vyplýva z Božej lásky k svetu? To, že Boh dal svojho jednorodeného Syna (Jn 3:16b). Toho, ktorého miluje. Aká to len musí byť láska, ktorá milovaného Syna vydá na smrť za nemilovaniahodný svet?! A čo vyplýva z Otcovej lásky k Synovi? To, že Otec Mu všetko dal do rúk. Keď ide o svet, Boh z lásky dá svojho Syna. Keď ide o Syna, Otec Mu z lásky dá všetko do rúk.

Čo je to to všetko, čo Mu dal do rúk? Okrem iného i to, čo neskôr Ježiš prezradí, keď povie: Otec celý súd odovzdal Synovi (Jn 5:22). Niet väčšej právomoci či autority, ako je autorita Sudcu. Lebo On s definitívnou platnosťou vysloví konečné slovo o každom človeku. Moja i tvoja večnosť je v jeho rukách. On rozhodne o tom, čo bude platiť o nás po našej smrti. Túto právomoc Mu dal Otec a už nikto Mu ju nemôže odňať. Dal ju tomu, ktorý sa obetoval za svet.

Jednorodený Boží Syn najprv prišiel ako Spasiteľ. Druhýkrát príde ako Sudca. Preto prišiel ako Spasiteľ, aby sme raz mohli obstáť pred Ním, keď príde ako Sudca. Kto však pred Ním obstojí? Kto verí v Syna, má večný život. Má ho už v tomto živote. A kto neobstojí? Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. To znamená, že výsledok súdu sa môžeme dozvedieť už teraz. Budeme súdení Láskou, či sme ju prijali, alebo odmietli.

Pane, ďakujeme, že dnes sa s Tebou môžeme ešte stretnúť ako so  Spasiteľom.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal