Nezaradené

26. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal: Sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov; teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Poďme, zostúpme a zmäťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto.

Genezis 11:5-8

Hospodin však zostúpil… Tu začínajú dejiny Božieho zostupovania. V tomto príbehu Boh zostúpi, aby prekazil dielo človeka. Toho človeka, ktorý vo svojej pýche chcel vystúpiť až do neba a zaujať Božie miesto. Neskôr Boh zostúpi znova, vo svojom Synovi. Zostúpi k nám, až do najväčších hlbín nášho hriechu. V Ježišovi Kristovi Boh zároveň vysloví svoje posledné a rozhodujúce slovo k stavbe babylonskej veže. Lebo oproti snahe človeka stať sa bohom sa Boží Syn stane človekom. Oproti kráľovstvu človeka Kristus začne budovať Božie kráľovstvo na zemi. Na kríži položí jeho základný kameň. Kríž sa stane centrom a stredobodom jeho kráľovstva. Lebo kríž sa stane trónom, z ktorého bude Kristus vládnuť nad životmi ľudí, občanmi svojho kráľovstva. Bude vládnuť svojou láskou, milosťou a odpustením.

Keď prišiel deň Turíc, Boh znovu zostúpi na zem. Tentokrát vo svojom Duchu, ako to Ježiš zasľúbil učeníkom: Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme… (Sk 1:8). V ten deň sa v Jeruzaleme zhromaždili ľudia zo všetkých národov a jazykov. A tí všetci počuli hovoriť učeníkov o veľkých Božích veciach svojím jazykom (Sk 1:11). Jazyková bariéra, ktorú Boh spôsobil zmätením jazyka pri stavbe babylonskej veže, a ktorá trvá až dodnes, bola v deň Turíc na krátku chvíľu nadprirodzene odstránená. Na znamenie, že všetky bariéry, ktoré rozdeľujú ľudí vo svete, v cirkvi už rozdeľovať nebudú. Lebo cirkev používa jeden spoločný jazyk, ktorému budú všetci rozumieť. Je to jazyk evanjelia, ktorý hovorí o veľkých Božích veciach.

A Boh ešte raz zostúpi na zem, aby prebýval v strede svojho ľudu: A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem… Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi (Zj 21:2-3). Ak na začiatku Biblie vidíme ľudský projekt, stavbu mesta s vežou, na konci Biblie vidíme Boží projekt, Božie mesto, cirkev Ježiša Krista a Boha uprostred nej.

Pane, ďakujeme, že si zostúpil na zem aj kvôli nám.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal